กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชบข.๑๓๐๒ฯ ) จัดกำลังพลดำเนินการจัดกิจกรรมการผสมปุ๋ย

Release Date : 28-01-2022 20:50:12
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชบข.๑๓๐๒ฯ ) จัดกำลังพลดำเนินการจัดกิจกรรมการผสมปุ๋ย

๑. เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชบข.๑๓๐๒ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินตราด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปแจก จ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ ณ บ.ทับทิมสยาม ๐๑ ม.๗ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด  

๒. เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพลร่วมกับ นางสาวกันหา ดวงดอก อสม.หมู่ ๓ บ้านสามสิบ และผู้ใหญ่บ้าน ม.๓ บ้านสามสิบ จัดกิจกรรม “หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน” ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น วัดความดัน แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน มอบข้าวสาร และผ้าห่มกันหนาว รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19) ให้แก่ นายสงั่น  เอี่ยวซู อายุ ๗๒ ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และระบบทางเดินหายใจผิดปกติ อยู่บ้านเลขที่ ๘๒ หมู่ที่ ๓ บ้านสามสิบ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย สนับสนุนการก่อสร้าง ดำเนินการเทพื้นคอนกรีต มุงหลังคากระเบื้องและก่ออิฐเพิ่มเติม ในโครงการ"สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้"ของนาง ยุพา เอกนิกร หมู่ ๓ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ  ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย สนับสนุนการก่อสร้าง ดำเนินการเทพื้นคอนกรีตในอาคารและมุงหลังคาโรงครัว ในการสร้างที่พักอาศัย ของ น.ส.ศศิกานต์ เสงี่ยมกลาง ที่รับความเสียหายเนื่องจากเกิดอัคคีภัย ณ  บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด  ) จัดกำลังพล จำนวน ๙ นาย ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ๖๑๗ , นาย วชิระ  กระต่ายจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม , นาย ฤชา ถีระเจริญ  ผู้ใหญ่บ้านเนินดินแดง หมู่ที่ ๙ , ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดเตรียมสถานที่พิธีเปิด กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อ สามัคคีทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นาโมเดล" ณ แปลงศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ฯ ของนางธันย์วรินทร์  ถีระเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด