กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ฉก.นย.๑๘๒ ) จัดกำลังพล ๕ นาย ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

Release Date : 28-01-2022 20:54:23
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ฉก.นย.๑๘๒  ) จัดกำลังพล ๕ นาย ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

๖. เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ฉก.นย.๑๘๒  ) จัดกำลังพล ๕ นาย ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก หมู่ ๔ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพศ.๖๑๕ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง  ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ เก็บขยะ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ วัดสลักเพชร บ้านสลักเพชรเหนือ หมู่ที่๕ ตำบลเกาะช้างใต้  อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด

๘. เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ.) จัดกำลังพลร่วมกับชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ ๑๓๐๒ ฯ สาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน สถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองตาคง เทศบาลตำบลหนองตาคง ผู้นำชุมชนพื้นที่หนองตาคง และสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนกัมพูชาจันทบุรี ร่วมตรวจเชิงรุกเพื่อคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-19) ด้วยชุดตรวจแบบ ATK บริเวณสามแยกจางวาง ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๙. เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ.) จัดกำลังพลร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลคลองใหญ่ อำนวยความสะดวกให้บริการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-19) ด้วยชุดตรวจแบบ ATK บริเวณ หน้าวัดมหาคงคาราม (วัดคลองใหญ่) หมู่ ๔ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๐. เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ.) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดน้ำเขียว หมู่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี