การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน(Open Data Integrity and Transparency Assessment)

Release Date : 29-01-2022 11:59:34

ข้อมูลการเปิดเผย

O1: โครงสร้างหน่วย

O2: ปัจจุบัน

อดีต – ปัจจุบัน: 

O3: อำนาจหน้าที่

O4: ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5: ข้อมูลการติดต่อ [อยู่มุมล่างขวามือ]

O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O8: Q & A

O9: Social Network

O13: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [1] [2] [3] [4]

O17: E-Service

O22: ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O32: ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

O33: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม[1] [2]

O38: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์ ทร.ใสสะอาด

ประมวลจริยธรรม