กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 29-01-2022 12:26:04
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ)  จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

๑. เมื่อ ๒๘ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ)  จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ หมู่ ๔  ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๒๘ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย สนับสนุนการก่อสร้าง ดำเนินการเทพื้นคอนกรีตรอบอาคารเพิ่มเติม และต่อเติมชายคาในการสร้างที่พักอาศัย ของ น.ส.ศศิกานต์ เสงี่ยมกลาง ที่รับความเสียหายเนื่องจากเกิดอัคคีภัย ณ  บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๒๘ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย สนับสนุนการก่อสร้าง ดำเนินการเทพื้นคอนกรีตด้านนอก มุงหลังคากระเบื้องห้องน้ำและห้องสุขา ในโครงการ"สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้" ให้กับนาง ยุพา เอกนิกร หมู่ ๓ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๒๘ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพส.๑๓๐๕ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการปรับปรุงศาลาการเปรียญวัดสะพานหิน  บ.สะพานหิน ม.๕ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๒๘ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๓ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางบู่     คำทอง อายุ ๘๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๒๑ บ้านทุ่งยายทอง ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี