กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๔ ฯ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 29-01-2022 12:30:55
 กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๔ ฯ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

๖. เมื่อ ๒๘ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๔ ฯ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นายสามารถ นามโก อายุ ๗๒ ปี เลขที่ ๖/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๗. เมื่อ ๒๘ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๕ฯ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว  นางสาววีรยา  นพวรรณ อายุ ๕๑ ปี บ้านเลขที่ ๑๑ บ้านด่านใหม่ หมู่ที่๒ ตำบลเกาะช้าง  อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด

๘. เมื่อ ๒๘ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๗ ฯ)  จัดกำลังพลร่วมกับ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ นำเครื่องอุปโภคบริโภคจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไปมอบให้แก่ ผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่หมู่ที่๑ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๙. เมื่อ ๒๘ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพล จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน"ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน มอบข้าวสาร หน้ากากอนามัย และผ้าห่มกันหนาว รวมถึงแนะนำการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก่ นางสุนทรี  กัญยา อายุ ๗๑ ปี ผู้ป่วยเป็นไขมันในเลือดสูง บ้านเลขที่ ๑๐/๑  ม.๖ บ้านมาบคล้า ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๑๐. เมื่อ ๒๘ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน ๒ ราย คือ นางเฉลียว ประสิทธินาวา อายุ ๘๑ ปีบ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ ๓ ตำบลชำราก ฯ และ นางสำอาง หนูโป๊ก อายุ ๗๙ ปีบ้านเลขที่ ๖๘ หมู่ ๓ ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด