กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย ดำเนินการเตรียมการก่ออิฐข้างฝาบ้าน ในการก่อสร้างที่พักอาศัย ของ นางสาวศศิกานต์ เสงี่ยมกลาง

Release Date : 30-01-2022 10:17:13
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย ดำเนินการเตรียมการก่ออิฐข้างฝาบ้าน ในการก่อสร้างที่พักอาศัย ของ นางสาวศศิกานต์  เสงี่ยมกลาง

๑. เมื่อ ๒๙ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย ดำเนินการเตรียมการก่ออิฐข้างฝาบ้าน ในการก่อสร้างที่พักอาศัย ของ นางสาวศศิกานต์  เสงี่ยมกลาง ที่รับความเสียหายจากกรณีไฟไหม้ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๒๙ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย  ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดป่าคลองใจ หมู่ที่ ๖ บ้านตระกูลพัฒนา ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๒๙ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพลชุดช่าง จำนวน ๖ นาย ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักในโครงการ "สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้" ของ นางยุพา  เอกนิกร หมู่ที่ ๓ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๒๙ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวนางประกอบ ผิวล้วน อายุ ๖๘ ปี บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๒ ฯ และ นางจงกล จันทร์จำนง อายุ ๖๖ ปี บ้านเลขที่ ๔๓/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๒๙ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ )จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดคลองขนุน หมู่ ๗ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๖. เมื่อ ๒๙ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพศ.๖๑๓ ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะบริเวณ  โรงพยาบาลแก่งหางแมว ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๗. เมื่อ ๒๙ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพศ.๖๑๔ ฯ ) จัดกำลังพลพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยเข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ โดยเข้าเยี่ยม นางทองดี คารวะ อายุ ๘๘ ปี เลขที่ ๒๑  หมู่ที่๘ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  โดยหน่วยได้ดำเนินการ ตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ให้คำแนะนำวิธีดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ทั้งประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ความรู้เน้นย้ำให้ประชาชน ในพื้นที่ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๘. เมื่อ ๒๙ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพศ.๖๑๗ ฯ ) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ พัน.ร.ฉก.นย.ตราด  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ผู้นำท้องที่ และพัฒนาชุมชน จังหวัดตราด ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อ สามัคคีทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นาโมเดล" ณ แปลงศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นาโมเดล ของ นางธันย์วรินทร์  ถีระเจริญ หมู่ ที่๙ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีนายมนตรี  ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี