กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ดำเนินการก่อสร้างที่พักอาศัย ของ นางสาวศศิกานต์ เสงี่ยมกลาง

Release Date : 31-01-2022 22:25:49
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ  ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ดำเนินการก่อสร้างที่พักอาศัย ของ นางสาวศศิกานต์ เสงี่ยมกลาง

๑. เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ  ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ดำเนินการก่อสร้างที่พักอาศัย ของ นางสาวศศิกานต์ เสงี่ยมกลาง ที่รับความเสียหายจากกรณีไฟไหม้บ้าน ณ บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ  ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๒ ฯ  ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยร่วมกับ นาย ธเนศ สายยศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ฯ จัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) และมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่  นาง แฉล้ม  ศรีนาราง อายุ ๘๗ ปี  บ้านเลขที่ ๓๖๖ หมู่ ๑ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ  ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ  โรงเรียนวัดผักกาด หมู่ ๗ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๕. เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( มว.ลว.ไกล กจต.  ) จัดกำลังพลร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์โดยการพัฒนาบริเวณขอบไหล่ทาง ถนนหมายเลข ๓๑๙๓ และพื้นที่รับผิดชอบ ณ บ้านพญากำพุช หมู่ ๒ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๖. เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพศ.๖๑๓ ฯ  ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ  ณ วัดหนองมะค่า หมู่ที่๙ บ้านเหมืองแร่ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๗. เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพศ.๖๑๔ ฯ   )  จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการตรวจสอบ และก็บกวาดทำความสะอาด ศาลาวัดเวฬุวรรณาราม จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือต่อไป ณ วัดเวฬุวรรณาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพศ.๖๑๕ ฯ  ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางเยาวลักษณ์ ถนอมกุล อายุ ๕๑ ปี และ นางนุชนัน ถนอมกุล อายุ ๓๔ บ้านเลขที่ ๑๔/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะช้าง  อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด

๙. เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพศ.๖๑๗ ฯ  ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายประดิษฐ์  วิจิตรสมบัติ อายุ ๙๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๑ บ้านหนองปรือ หมู่ที่๕ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด