กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ฯ ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 02-02-2022 09:51:46
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ฯ  ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

 

๑. เมื่อ ๑ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ฯ  ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายนิเวศ บุญลอย อายุ ๖๒ ปี และ นางสมใจ บุญลอย อายุ ๖๑ ปี บ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะช้าง  อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๑ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ฯ  ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางเสนาะ  อภิบาลศรี อายุ ๗๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๘ บ้านจันทิ หมู่ที่๑ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๑ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ  ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย สนับสนุนการก่อสร้างที่พักอาศัย ของ น.ส.ศศิกานต์ เสงี่ยมกลาง ที่รับความเสียหายจากกรณีไฟไหม้บ้าน ณ บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ ๑ บ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๑ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ  ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย สนับสนุนการก่อสร้างบ้าน ในโครงการ"สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้"ของนาง ยุพา เอกนิกร บริเวณพื้นที่ หมู่ ๓ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๑ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพล จัดกิจกรรม"รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา"  โดยดำเนินการเก็บขยะทั่วไป และคัดแยกขยะประเภทพลาสติก ณ เส้นถนนหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ บริเวณบ้านพญากำพุช ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๖. เมื่อ ๑ ก.พ.๖๕ นบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ฉก.ตชด.) จัดกำลังพลพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ออกทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค จำนวน ๑ เที่ยว ( ปริมาณน้ำ จำนวน 6,000 ลิตร ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน ๒ ครอบครัว คือ นางวิลาวัลย์  นาคน้อย บ้านเลขที่ ๖๘๒ หมู่ ๖ ฯ และ นาง วันทนา  ยิ้มใย บ้านเลขที่ ๑๑๕ หมู่ ๖  บ้านเขาแก้ว ตำบลปะตง  อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี

๗. เมื่อ ๑ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ บ้านแหลมใหม่ฯ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านฯ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านฯ ทำการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และตั้งจุดคัดกรอง COVID-19 บริเวณถนนยุทธศาสตร์หมายเลข ๓๔๐๕ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยชุดตรวจแบบ ATK ให้แก่แรงงานต่างด้าว เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ และป้องกันการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน ๑๔ ราย ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ

๘. เมื่อ ๑ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านป่าวิไล หมู่ ๕ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี