กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ฯ ) จัดกำลังพลสนับสนุน อำเภอเกาะช้าง จว.ตราด ในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัย สถานที่กักกันตัวผู้มีความเสี่ยงสูง

Release Date : 03-02-2022 12:10:57
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ฯ  ) จัดกำลังพลสนับสนุน อำเภอเกาะช้าง จว.ตราด  ในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัย สถานที่กักกันตัวผู้มีความเสี่ยงสูง

๑. เมื่อ ๒ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ฯ  ) จัดกำลังพลสนับสนุน อำเภอเกาะช้าง จว.ตราด  ในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัย สถานที่กักกันตัวผู้มีความเสี่ยงสูง   ( Local  Quarantine )  ณ โรงแรม เดอะ บลู เกาะช้างรีสอร์ท  บ้านคลองพร้าว  หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๒ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ฯ  ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพริก ในการคัดกรองผู้เข้ารับการตรวจรักษา ตามโครงการคลินิกโรคเรื้อรัง สำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพริก ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๒ ก.พ.๖๕ นบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( พัน.ป.กจต.  ) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ออกทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค จำนวน ๑ เที่ยว ( ปริมาณน้ำ จำนวน ๒,๕๐๐ ลิตร ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน ๒ ครอบครัว ในพื้นที่ บ้านพญากำพุช ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อ ๒ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด น.อ.พิสิษฐ์  หนูเล็ก รอง ผบ.ฉก.นย.ตราด พร้อมด้วยกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับ คณะนายทหารใหม่ นาวิกโยธิน รุ่นที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๕  นายสมศักดิ์  เข็มดี นายกองค์บริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง และผู้นำชุมชน หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยแร้ง ฯ เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๓ ราย ในพื้นที่บ้านเกาะขวาง ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๒ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) โดย น.อ.ปรัชญา  หาญเทียม หน.ชค.ทพ.นย.๑ ฯ พร้อมกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล เดินทางเข้าสำรวจตามโครงการ “สร้างบ้านผู้ยากไร้” ของ นายวิชัย  นาคดี เพื่อดำเนินการต่อเติม และซ่อมแซม พร้อมทั้งดำเนินการในโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” ให้บริการ จ่ายยาตามอาการ แนะนำมาตรการในการป้องกัน Covid-19 และได้มอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านเลขที่ ๓๓๗ หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด