กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพล ทำการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และตั้งจุดคัดกรอง ไวรัสโคโรน่า COVID-19

Release Date : 04-02-2022 09:51:55
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพล ทำการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และตั้งจุดคัดกรอง ไวรัสโคโรน่า COVID-19

๘. เมื่อ ๓ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ บ้านแหลมใหม่ฯ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านฯ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านฯ ทำการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และตั้งจุดคัดกรอง ไวรัสโคโรน่า COVID-19 บริเวณถนนยุทธศาสตร์หมายเลข ๓๔๐๕  ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่าCOVID-19 ด้วยชุดตรวจแบบ  Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่แรงงานต่างด้าว เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อและป้องกันการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายทั้งปวง ผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน 65 ราย ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ

๙. เมื่อ ๓ ก.พ.๖๕ นบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ฉก.ตชดฯ) จัดกำลังพลชุดจิตอาสา พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ เที่ยว(ปริมาณน้ำ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ นางสุวรรณี  แก้วอำภา บ้านเลขที่ ๑๒๒/๘  หมู่ ๘  บ้านพัฒนาร่วมใจ ตำบลปะตง  อำเภอ สอยดาว  จังหวัดจันทบุรี และ จุดเฝ้าตรวจบ้านปะตง (เขาแร่) ตำบล ทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๑๐. เมื่อ ๓ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับนายอุบล แคเหมือน ผู้ใญ่บ้าน หมู่ ๕ บ้านดงจิก ฯ และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน และให้บริการตัดผมแก่เด็กนักเรียน) ณ โรงเรียนบ้านดิงจิก หมู่ ๕ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๑. เมื่อ ๓ ก.พ.๖๕ นบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่า ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยหน่วยพิทักษ์ป่าวังกระแพร เจ้าหน้าที่สถานีสถานีควบคุมไฟป่าสอยดาว ทำการดับไฟป่าที่เกิดจากการตีผึ้ง เนื้อที่ประมาณ ๒ งาน ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว บริเวณ บ้านวังกะแพร หมู่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลการปฏิบัติสามารถดับไฟป่าได้สำเร็จ

๑๒. เมื่อ ๓ ก.พ.๖๕ นบภ.กปช.จต. โดย นบภ.กอง สนช.กจต. ( ร้อย.พ.ฯ) จัดกำลังพลและยานพาหนะ สนับสนุนศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ ( Community Isolation : CI )  โดยรับผุ้ป่วยที่รักษาหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ณ ศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ จำนวน ๒๘ ราย (พื้นที่พระยืน จำนวน ๒ ราย และพื้นที่พุทธมณฑล จำนวน ๒๖ ราย)  ส่งกลับภูมิลำเนาเรียบร้อย