กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรม"รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา"

Release Date : 05-02-2022 09:52:54
กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรม"รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา"

๑. เมื่อ ๔ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรม"รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ โดยเก็บขยะทั่วไป และมุ่งเน้นขยะพลาสติกประเภทขวดน้ำดื่ม บริเวณถนนเส้นทางหลวงหมายเลข๓๑๗ และบริเวณ บ.คลองตานี ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๔ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๓ ฯ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จำนวน ๓ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน " โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางมุ้ย    ศรีสวัสดิ์ อายุ ๗๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๔  หมู่ที่ ๔ บ้านลานทอง ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อ ๔ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ฯ ) จัดกำลังพล พร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นายชนะ บูชาสุข อายุ ๖๔ ปี บ้านเลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๓ บ้านเจ๊กแบ๊ ตำบลเกาะช้างใต้  อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๔ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ฯ ) จัดกำลังพล พร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นางสำนวน นองเนือง อายุ ๙๒ ปี และนายพัต นองเนือง อายุ ๖๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่๗ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๔ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ยานเกราะ กจต. ) จัดกำลังพล จำนวน ๗ นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญากำพุช ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๖. เมื่อ ๔ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านชุมพล ฯ  ดำเนินการก่อสร้างที่พักอาศัย ของ นางสาวศศิกานต์  เสงี่ยมกลาง ที่รับความเสียหายเนื่องจากเกิดอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ ๑ บ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๔ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพลจากชุดช่างของหน่วย จำนวน ๗ นาย ดำเนินการก่อสร้างบ้านในโครงการ “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้” ของ นางยุพา  เอกนิกร หมู่ที่ ๓ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๘. เมื่อ ๔ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ) จัดกำลังพลจำนวน ๕ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน นางเจรียง  มณีเพชร อายุ ๘๒ ปี ผู้ป่วยติดตียง เพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่ รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รับผิดชอบพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคขั้นพื้นฐาน และหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป ณ บ้านเลขที่ ๒/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๙. เมื่อ ๔ ก.พ.๖๕ นบภ.กปช.จต. โดย นบภ.กอง สนช.กจต. ( ร้อย.พ.ฯ) จัดกำลังพลและยานพาหนะ สนับสนุนศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ ( Community Isolation : CI )  โดยรับผุ้ป่วยที่รักษาหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ณ ศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ จำนวน ๑ ราย (พื้นที่พระยืน) ส่งกลับภูมิลำเนาเรียบร้อย

๑๐. เมื่อ ๔ ก.พ.๖๕ นบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( มว.ลว.ไกล กจต.) จัดกำลังพล อุปกรณ์ และยานพาหนะ ทำการสนธิกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ ที่ตั้งหน่วย หมู่ ๒ บ้านพญากำพุช ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๑. เมื่อ ๔ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดคลองใหญ่ หมู่ ๔ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๒. เมื่อ ๔ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมมอบหน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภค บริโภค  สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ นายเกณฑ์ พุ่มจันทร์ อายุ ๘๒ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๔/๔๖ หมู่ ๒ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี