กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน นาย จำลอง อู่อรุณ

Release Date : 06-02-2022 22:41:46
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน นาย จำลอง  อู่อรุณ

๑. เมื่อ ๖ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน นาย จำลอง  อู่อรุณ อายุ ๖๖ ปี ผู้สูงอายุ เพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่ รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคขั้นพื้นฐาน และหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป ณ บ้านเลขที่ ๒/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๖ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับประชาชน หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ดำเนินการก่ออิฐช่องระบายลมและติดฝาเชอร่า ในการก่อสร้างที่พักอาศัย ของ น.ส.ศศิกานต์ เสงี่ยมกลาง ที่รับความเสียหายเนื่องจากเกิดอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ ๑ บ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๓ เมื่อ ๖ ก.พ.๖๕ นบภ.กปช.จต. โดย นบภ.กอง สนช.กจต. ( ร้อย.พ.ฯ) จัดกำลังพลและยานพาหนะ สนับสนุนศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ ( Community Isolation : CI ) รวม ๓ เที่ยว โดยรับผู้ป่วยที่รักษาหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ณ ศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี จำนวน ๑๘ ราย (พื้นที่พระยืน จำนวน ๑ ราย และพื้นที่พุทธมณฑล จำนวน ๑๗ ราย) ส่งกลับภูมิลำเนา จำนวน ๒ เที่ยว  และส่งต่อผู้ป่วยไปยัง ร.พ.ปกเกล้า จำนวน ๒ ราย จำนวน ๑ เที่ยว

๔. เมื่อ ๖ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๓ ฯ  ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดหนองมะค่า หมู่ที่๙ บ้านเหมืองแร่ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๕. เมื่อ ๖ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ฯ  ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางทองดี คารวะ อายุ ๘๘ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อยู่บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๘ บ้านน้ำฉู่ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๖. เมื่อ ๖ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ฯ  ) จัดกำลังพลเข้าพบปะเยี่ยมเยียน นายชัยวิทย์ ป๊อกสอน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ฯ  เพื่อขอทราบปัญหาต่างๆในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ยาสามัญประจำบ้าน และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๖ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ฯ  ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนวัดเนินทราย หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด