นบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ฉก.ตชด.) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ออกทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

Release Date : 08-02-2022 23:21:04
นบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ฉก.ตชด.) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ออกทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

๑. เมื่อ ๘ ก.พ.๖๕ นบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ฉก.ตชด.) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ออกทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค จำนวน ๑ เที่ยว ( ปริมาณน้ำ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน ๒ ครอบครัว คือ นางบุญมี  เปรมเหี่ยว บ้านเลขที่ ๒๒๖/๔ ม.๖ ฯ และ นางหนูเล็ก  ปัดป้อง  บ้านเลขที่ ๒๔/๑  ม.๖  ต.ปะตง  อ.สอยดาว  จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๘ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองไม้หอม หมู่ ๕ ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๘ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๑๕ นาย ดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณบ้าน และทำความสะอาดภายใน เพื่อเตรียการส่งมอบบ้านให้กับ นาง ยุพา เอกนิกร ในโครงการ"สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้" ณ หมู่ ๓ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๘ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพล พร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย นางงั้น ไทยสุบิน อายุ ๘๒ ปี บ้านเลขที่๑๑/๖ หมู่ ๒ ฯ ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)ไขมันในเส้นเลือดสูง นางสำอาง สาคร อายุ ๗๑ ปี บ้านเลขที่ ๓๕ /๖ หมู่ ๓ ฯ และ นางอุบล อินจรัญ อายุ ๗๗ ปี บ้านเลขที่ ๒๐/๑ หมู่ ๓ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๘ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพล ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ออกแบบ และจัดทำแปลงผักสวนครัวบนพื้นที่ดินของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อนำผลผลิตพืชผักมาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๘ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ฉก.นย.๑๘๒ ) จัดกำลังพล จำนวน ๙ นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๘ ก.พ.๖๕ นบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.๘ (คลองแดง) ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบล พวา ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยได้ทำแนวป้องกันไฟป่า และอัคคีภัย ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร ตามโครงการป่าชุมชนบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบล พวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๘ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ) จัดกำลังพล พร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นายสงวน พวกนริน อายุ ๗๒ ปี และนางดาวเรือง พวกนริน อายุ ๗๐ ปี บ้านเลขที่ ๕๓/๒  หมู่ที่ ๓ บ้านคลองสน ตำบลเกาะช้าง  อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด

๙. เมื่อ ๘ ก.พ.๖๕ นบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( มว.ลว.ไกล กจต.) จัดกำลังพลร่วมกับนายวันชัย รักความชอบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ ฯ และประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันพัฒนาปรับปรุงฝายกั้นน้ำ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำให้เพียงพอ ต่อการอุปโภค บริโภค ป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูร้อน ณ ฝายกั้นน้ำบ้านใหม่ หมู่ ๔ ตำบลโป่งน้ำร้อน  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๐. เมื่อ ๘ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยาน ฯ รักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมานมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงเขาคิชฌกุฏ  ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  พร้อมกันนี้ได้จัด จนท.พยาบาล ทำการปฐมพยาบาลขั้นต้นและเข้าเฝือกอ่อน ให้กับประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุข้อเท้าพลิก จำนวน ๒ ราย และประสานโรงพยาบาลในการนำเข้ารักษาต่อไป