บภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ฉก.ตชด.) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ออกทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

Release Date : 10-02-2022 10:31:56
บภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ฉก.ตชด.) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ออกทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

๑. เมื่อ ๙ ก.พ.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ฉก.ตชด.) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ออกทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค จำนวน ๑ เที่ยว ( ปริมาณน้ำ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน ๒ ครอบครัว คือ น.ส.ณัฐณิชา  เปรมเหี่ยว  บ้านเลขที่ ๖๓๖ บ.เขาแก้ว ม.๖ ฯ และ น.ส.วงเดือน  บุตดีหงษ์  บ้านเลขที่ ๖๐/๗ บ.เขาแก้ว ม.๖ ต.ปะตง  อ.สอยดาว  จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๙ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด)  จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย ร่วมกับ นายอุดร  สัมมา สารวัตรกำนันตำบลท่ากุ่ม ฯ เข้าพบปะเยี่ยมเยียน และสำรวจโครงสร้างบ้านพักของ นาย ประสาน  พลอยบุญ อายุ ๗๕ ปี เพื่อสอบถามถึงสถานภาพความเป็นอยู่ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักตาม “โครงการบ้านพอเพียง” ณ บ้านเลขที่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๙ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ)  จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล ฯ ดำเนินการสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากกรณีไฟไหม้บ้าน ให้กับ นางสาวศศิกานต์  เสงี่ยมกลาง ณ บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๙ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จำนวน ๔ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว "โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางจันทร์    แก้วกะเษม อายุ ๖๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๘/๑ บ้านบ่อชะอม หมูที่๑๑ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๕. เมื่อ ๙ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑)จัดกำลังพล พร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นางดวงพร แข็งขัน อายุ ๕๑ ปี ณ บ้านเลขที่ ๑๗/๒  หมู่ที่๔ ตำบลเกาะช้าง  อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๙ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับ นางรัชนี เอิบพบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินทราย ฯ นำเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ยาสามัญประจำบ้าน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไปมอบให้กับ นายวิศรุต สิทธิทน อายุ ๓๑ ปี ซึ่งถูกกักรักษาตัวเนื่องจากเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ตามมาตรการจังหวัดตราด ณ บ้านเลขที่ ๑๘๔/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๙ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล พร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม น.ส.เสาวรส  แก้วรุณคำ อายุ ๕๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔/๒ หมู่ที่๕ บ้านเกวียนหัก ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๙ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๙ นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการเทพื้นห้องครัว/ห้องสุขา ในการก่อสร้างที่พักอาศัย ของนายสุวรรณ  สุขเย็น ตามโครงการ “สร้างบ้านผู้ยากไร้” ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๙. เมื่อ ๙ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดเนินดินแดง หมู่ ๑ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี