กปช.จต. โดย พลเรือตรี อภิรักษ์ กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต. ผู้แทน ผบ.กปช.จต. เป็นประธาน ในพิธีมอบ “บ้านผู้ยากไร้”

Release Date : 10-02-2022 10:39:18
กปช.จต. โดย พลเรือตรี อภิรักษ์  กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต. ผู้แทน ผบ.กปช.จต. เป็นประธาน ในพิธีมอบ “บ้านผู้ยากไร้”

เมื่อ ๙ ก.พ.๖๕  กปช.จต. โดย พลเรือตรี อภิรักษ์  กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต. ผู้แทน ผบ.กปช.จต. เป็นประธาน ในพิธีมอบ “บ้านผู้ยากไร้” ให้กับ นางยุพา  เอกนิกร ซึ่ง ฉก.นย.ตราด โดย ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ได้จัดกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๗ ม.ค. -  ๗ ก.พ.๖๕  รวม ๒๒ วัน ณ บ้านเลขที่ ๒๒/๑ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองแสง ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด