กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชป.ที่ ๑๒ ศปชด.กปช.จต.) จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อม จนท.พยาบาล ร่วมกับผู้นำชุมชนและ จนท.พยาบาล จาก รพ.สต.บ้านบึงชนัง เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 11-02-2022 15:57:15
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชป.ที่ ๑๒ ศปชด.กปช.จต.)  จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อม จนท.พยาบาล ร่วมกับผู้นำชุมชนและ จนท.พยาบาล จาก รพ.สต.บ้านบึงชนัง เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

๘. เมื่อ ๑๐ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชป.ที่ ๑๒ ศปชด.กปช.จต.)  จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อม จนท.พยาบาล ร่วมกับผู้นำชุมชนและ จนท.พยาบาล จาก รพ.สต.บ้านบึงชนัง เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว น.ส.วารี ศิลานิล อายุ ๖๒ ปี  ณ บ้านเลขที่ ๗/๔ หมู่ ๓  ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๙. เมื่อ ๑๐ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลนำอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรค และเจลแอลกอฮอล์ ไปมอบให้กับ โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม ตำบลท่ากุ่ม ฯ และโรงเรียนวัดคิรีวิหาร ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)

๑๐. เมื่อ ๑๐ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ )  จัดกำลังพลร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสอยดาวฯ เจ้าหน้าที่อำเภอสอยดาวฯ ทำความสะอาดโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation) ณ โรงงานเขาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๑๑. เมื่อ ๑๐ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ )  จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดดงจิก หมู่ ๕ บ้านดงจิก ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๒. เมื่อ ๑๐ ก.พ.๖๕ ศปภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี )  จัดกำลังพล อุปกรณ์ และยานพาหนะ ทำการสนธิกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ ที่ตั้งหน่วย ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๓. เมื่อ ๑๐ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชป,ที่ ๑๒ ศปชด.กปช.จต.)  จัดกำลังพลร่วมกับ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๒ฯ เทศบาลตำบลหนองตาคง สถานีตำรวจภูธรบ้านแปลง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองตาคง ตั้งจัดกำลังพล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หน่วยงานราชการในพื้นที่ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และจุดคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)  ณตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)  ให้กับแรงงานชาวกัมพูชาในพื้นที่ บริเวณสามแยกจางวาง ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑๖๙ คน ผลการตรวจไม่พบการติดเชื้อ ฯ