ปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลเข้าพบปะเยี่ยมเยียนนางสาวรัตนา ธรรมคณา ผู้ใหญ่บ้าน

Release Date : 12-02-2022 19:47:31
ปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลเข้าพบปะเยี่ยมเยียนนางสาวรัตนา ธรรมคณา ผู้ใหญ่บ้าน

๑. เมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลเข้าพบปะเยี่ยมเยียนนางสาวรัตนา ธรรมคณา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่๑๗ ฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ความรู้ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ณ บ้านเจริญสุข ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางพูลศรี พงษ์พัฒ อายุ ๗๒ ปี และ นาย พินิจ ศรประดิษฐ์ อายุ ๖๒ ปี ณ บ้านเลขที่ ๑๗/๑  หมู่ที่ ๒ บ้านสลักเพชร ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับ นางรัชนี เอิบพบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่๒ ตำบลเนินทรายฯ นำเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และยาสามัญประจำบ้าน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไปมอบให้นางสาวรัตติมา ประสิทธินาวา อายุ ๓๔ ปี ซึ่งถูกกักรักษาตัวเนื่องจากเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)อาการไม่รุนแรง ตามมาตรการจังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์๒๕๖๕ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่๒ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๑๐ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชป.ที่ ๑๒ ศปชด.กปช.จต.)  จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อม จนท.พยาบาล ร่วมกับผู้นำชุมชนและ จนท.พยาบาล จาก รพ.สต.บ้านบึงชนัง เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ บ.บึงชนังกลาง ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๕. เมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒)  จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) รวมทั้งประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านโขดทราย หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล ฯ ดำเนินการสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากกรณีไฟไหม้บ้าน ให้กับ นางสาวศศิกานต์  เสงี่ยมกลาง ณ บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในโครงการ "สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้" ให้กับ นายวิชัย  นาคดี บ้านเลขที่ ๓๓๗ หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๑๖. เมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ นางธนัญญา นมสวรรค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ฯ เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวผู้ยากไร้ นายเติน วงค์เสาร์ อายุ ๗๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๗ หมู่ ๔ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๗. เมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๕ นบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ฉก.ตชด.) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ออกทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค จำนวน ๑ เที่ยว ( ปริมาณน้ำ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ หมู่ ๖  ต.ปะตง  อ.สอยดาว  จว.จันทบุรี

๑๘. เมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดห้องเรียน ฉีดยาฆ่าเชื้อฯ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ  โรงเรียนบ้านป่าวิไล ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี