กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพล เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในโครงการ "สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้"

Release Date : 12-02-2022 19:53:23
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพล เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในโครงการ "สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้"

๘. เมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๗ นาย เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในโครงการ "สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้" ให้กับ นายสุวรรณ  สุขเย็น บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๙. เมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ร่วมกับ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์)  ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๑๐. เมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพล มอบเจลแอลกอฮอร์ และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) และ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๑๑. เมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย ร่วมกับ นายอุดร  สัมมา สารวัตรกำนันตำบลท่ากุ่ม เข้าพบปะเยี่ยมเยียน นางไล้  หลำแจง อายุ ๘๖ ปี เพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่ รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่อไป ณ บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัด

๑๒. เมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับ ชป.ที่ ๑๒ ฯ  ดำเนินการมอบข้าวสารเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๖ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี โดยมี นางสาวอัมพาพันธ์ คุ้มทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๖ เป็นผู้รับมอบ

๑๓. เมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสนาว แก้วกันหา  อายุ ๗๑ ปี อยู่บ้านเลขที่  ๙/๑ หมู่ ๓ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๔. เมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๔ฯ ฝ่ายปกครองอำเภอสอยดาว สถานีตำรวจภูธรตำบลสะตอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุ่งขนาน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทุ่งขนาน ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งขนาน บูรณาการร่วมตั้งจุดตรวจความมั่นคง ตรวจเชิงรุกเพื่อคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยชุดตรวจแบบ ATK บริเวณสี่แยกทุ่งขนาน ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  มีแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจจำนวน ๓๙ ราย  ไม่พบผู้ติดเชื้อ

๑๕. เมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดกำลังพลเยี่ยมเยียนครอบครัว นาย อำนวย ปานทอง เเละ นางสาว นก ใครบุตร บ้านเลขที่ ๕๙/๘ บ้านคลองคต หมู่ ๗ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้านพัก) พร้อมทั้งมอบเงินและ สิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือในการดำรงชีพต่อไป