กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (นปท.ทร./นปท.๒ ) ออกปฏิบัติงานแจ้งเตือนอันตรายจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด

Release Date : 15-02-2022 11:24:11
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (นปท.ทร./นปท.๒ ) ออกปฏิบัติงานแจ้งเตือนอันตรายจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด

๑. เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (นปท.ทร./นปท.๒ ) น.อ.นิสิต   ร่วมพุ่ม  ผบ.นปท.ทร./นปท.๒ พร้อมด้วยกำลังพล ออกปฏิบัติงานแจ้งเตือนอันตรายจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด และติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด พร้อมทั้งจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ ๕๐ คน

๒. เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๕ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับ อบต.แหลมกลัด ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) บริเวณ ถนนสาย บ.คลองพลุ – แหลมกลัด บ.คลองพลุ ม.๗ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๓. เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ฉก.ตชด.) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๕ นาย พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ออกทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค จำนวน ๑ เที่ยว ( ปริมาณน้ำ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน ๒ ครอบครัว คือ นางวิไลวรรณ   ป้อมแก้ว   บ้านเลขที่ ๖๙๔ บ.เขาแก้ว  ฯ  และ นายสวัสดิ์  แท้ไธสง  บ้านเลขที่ ๑๔๙/๗ บ.เขาแก้ว ม.๖ ต.ปะตง  อ.สอยดาว  จว.จันทบุรี

๔. เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.กอง สนช.กจต.( ร้อย.พ.ฯ) จัดกำลังพลและยานพาหนะ สนับสนุนศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ ( Community Isolation : CI ) จำนวน ๒ เที่ยว โดยรับผู้ป่วยที่รักษาหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ณ ศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี ส่งกลับภูมิลำเนา จำนวน  ๖ ราย

๕. เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑ )  จัดกำลังพลเข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน นายชินวัฒน์ สารศรี  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านด่านใหม่ ฯ  และ นายศักดิ์ชัย แซ่ตั๋น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านคลองสน ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด และมอบยาสามัญประจำบ้าน สอบถามปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๑๑๙ (COVID-19)

๖. เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑ )  จัดกำลังพล พร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม ครอบครัวนางสาวรัตนา    วิพัฒน์ อายุ ๔๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๐ หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งขนมจีน ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๗. เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล ร่วมกับ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ เข้าพบปะเยี่ยมเยียนพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ในการนี้ได้มอบข้าวสารและเครื่องอุปโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับ นายลิ  บุญตูบ อายุ ๘๘ ปี ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยมีอาการบาดเจ็บที่สะโพกซ้าย ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ณ บ้านเลขที่ ๒๙ บ้านคลองมะขาม หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๘. เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในโครงการ "สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้" ให้กับ นายวิชัย  นาคดี บ้านเลขที่ ๓๓๗ หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๙. เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล ฯ ดำเนินการสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากกรณีไฟไหม้บ้าน ให้กับ นางสาวศศิกานต์  เสงี่ยมกลาง ณ บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๑๐. เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๗ นาย ร่วมกับ ประชาชน หมู่ที่ ๘ ตำบลแหลมกลัดเข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในโครงการ "สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้" ให้กับ นายสุวรรณ  สุขเย็น บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑๑. เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย ร่วมกับ นางสาวกันดารัตน์  มีสังข์สมาชิกเทศบาลตำบลตะกาง เขต ๑ ฯ ร่วมพบปะเยี่ยมเยียน นายกุน  กิมศรี อายุ ๘๒ ปี ผู้พิการ ที่ยากไร้ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และมอบเครื่องบริโภคในการดำรงชีวิตพื้นฐาน เพื่อใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนในชีวิตประจำวัน ณ บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑๒. เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) กำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวนางรัมย์  พรมทอง  อายุ ๗๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๕ หมู่ ๓ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๓. เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ บริเวณ วัดผักกาด หมู่ ๓ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี