กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

Release Date : 16-02-2022 15:21:18
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

๑. เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดคลองมะขาม บ้านคลองมะขาม หมู่ที่ ๑ ฯ และ วัดหาดทรายแดง ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย เข้าดำเนินการก่ออิฐสร้างห้องน้ำ/ห้องสุขา และก่ออิฐห้องพักอาศัยในโครงการ “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้” ให้กับ นายวิชัย  นาคดี บ้านเลขที่ ๓๓๗ หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับประชาชน หมู่ที่ ๑ ฯ เข้าดำเนินการก่อฉาบภายนอกห้องครัวและปูพื้นกระเบื้อง ในการก่อสร้างที่พักอาศัย ของ นางสาวศศิกานต์  เสงี่ยมกลาง ที่รับความเสียหายเนื่องจากเกิดอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๗ นาย ร่วมกับ ประชาชน หมู่ที่ ๖ ดำเนินการติดตั้งประตูห้องน้ำ เทพื้นหน้าบ้าน ในการก่อสร้างที่พักอาศัยของ นายสุวรรณ  สุขเย็น ตามโครงการ "สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้" ความคืบหน้า ประมาณ ๖๐% ณ บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ) จัดกำลังพล จำนวน ๑๒ นาย ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน และประชสชนในพื้นที่ ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพัก ของ นายประสาน  พลอยบุญ ตามโครงการบ้านพอเพียง “สร้างบ้าน สร้างความสุขสร้างความมั่นคงพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างมีศักดิ์ศรีมียุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๕” ณ บ้านเลขที่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๑ บ้านท่ากุ่ม ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสะตอนฯ และประชาชนในพื้นที่  ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรม "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ทำความสะอาดสถานที่ ที่ใช้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา และบริเวณวัด ณ วัดทรัพย์เจริญ หมู่ ๑๑ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๗. เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสาว เสียน เขื่อนเพ็ชร์อายุ ๕๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖ หมู่ ๕ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรีฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด  ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยมี นางสาวอัมพวัน เพไร นายอำเภอแก่งหางแมว เป็นประธาน

๙. เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต. ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี