กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (บก.ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรม"รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา"

Release Date : 17-02-2022 08:47:06
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (บก.ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรม"รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา"

๑. เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (บก.ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรม"รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา" ทำการเก็บขยะทั่วไปและคัดแยกขยะโดยมุ่งเน้นขยะพลาสติกประเภทขวดน้ำดื่ม บริเวณถนนเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ บ.คลองตานี ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (นปท.ทร./นปท.๒ ) จัดกำลังพลปฏิบัติงานแจ้งเตือนอันตรายจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด พร้อมกับเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยฯ โดยได้สำรวจสภาพรถวีลแชร์ของนายชุน  กระแสทอง บ้านเลขที่ ๒๐/๑ ม.๔ บ.คลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด ขาขาดทั้งสองข้าง พบว่ามีสภาพเก่าและชำรุด จึงเตรียมมอบรถวีลแชร์คันใหม่ ให้ใน"วันทุ่นระเบิดสากล ๔ เม.ย.๖๕

๓. เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดอุโบสถ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดเกวียนหัก ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลสนับสนุน อ.เกาะช้าง ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย สถานที่กักกันตัวผู้มีความเสี่ยงสูง   ( Local  Quarantine )  ณ โรงแรม เดอะ บลู เกาะช้างรีสอร์ท  บ้านคลองพร้าว  หมู่ที่ ๔  ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ นางสาว นววรรณ  ผาลอย ผู้ใหญ่บ้านด่านเนินสูง หมู่ที่ ๖ ฯ และประชาชนจิตอาสาพื้นที่บ้านด่านเนินสูง จัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านด่านเนินสูง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล พร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นางสาว สมจิตร์  บัวทอง หมู่ ๕ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล ฯ ดำเนินการสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากกรณีไฟไหม้บ้าน ให้กับ นางสาวศศิกานต์  เสงี่ยมกลาง ณ บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๘. เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในโครงการ "สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้" ให้กับ นายวิชัย  นาคดี บ้านเลขที่ ๓๓๗ หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๙. เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล พร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นาง เลียบ  แก้วอุ่น  อายุ ๗๕ ปี  บ้านเลขที่ ๕๑ บ้านหมื่นด่าน หมู่ ๘ ตำบล บ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๑๐. เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดเกษมสีมาราม หมู่ที่ ๔ บ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๑๑. เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชป.ที่ ๑๒ ศปชด.กปช.จต.) จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านบึงชนัง เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสอาด สุขเกิด อายุ ๘๔ ปี ณ บ้านเลขที่ ๑๖๒ บ.ซับตาเมา ม.๕ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๑๒. เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๗ นาย ร่วมกับ ประชาชน หมู่ที่ ๘ ตำบลแหลมกลัดเข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในโครงการ "สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้" ให้กับ นายสุวรรณ  สุขเย็น บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑๓. เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพล ทำกิจกรรมเก็บขยะและคัดแยกขยะ โดยมุ่งเน้นขยะพลาสติกประเภทขวดน้ำดื่ม  เนื่องในกิจกรรม"รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา" ณ เส้นถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ บ.โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี