กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) พร้อมกับกำลังพล ตรวจสอบแหล่งน้ำในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางป้องกัน และแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน บริเวณ ฝายชะลอน้ำมีชีวิต "ร่วมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทรา"

Release Date : 18-02-2022 10:51:07
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) พร้อมกับกำลังพล ตรวจสอบแหล่งน้ำในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางป้องกัน และแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน บริเวณ   ฝายชะลอน้ำมีชีวิต "ร่วมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทรา"

๑. เมื่อ ๑๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) โดย น.อ. ยศพัทธ์  พูลเกษม หน.ชค.ทพ.นย.๓ ฯ พร้อมกับกำลังพล ตรวจสอบแหล่งน้ำในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางป้องกัน และแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน บริเวณ   ฝายชะลอน้ำมีชีวิต "ร่วมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทรา" น้ำตกสะพานหิน หมู่ ๕ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๑๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ)จัดกำลังพลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล คณะครู ฯ และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณโรงเรียนป้องกันตนเองบ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๑๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) โดย หน.ชค.ทพ.นย.๑ ฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล เดินทางเข้าเยี่ยมเยียน และสำรวจความคืบหน้าในการก่อสร้าง"บ้านผู้ยากไร้"ของนาย วิชัย นาคดี เลขที่ ๓๓๗ หมู่ ๒ บ้านเขาขาด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และบ้านผู้ประสบอัคคีภัยของ นางสาว ศศิกานต์ เสงี่ยมกลาง เลขที่ ๑๓๗ หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่

๔. เมื่อ ๑๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล ฯ ดำเนินการสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากกรณีไฟไหม้บ้าน ให้กับ นางสาวศศิกานต์  เสงี่ยมกลาง ณ บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๑๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล สนับสนุนโรงเรียนวัดสลักเพชร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสลักเพชร เพื่อทำการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับ ครูอาจารย์ บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อทำการเปิดเรียนรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนวัดสลักเพชร บ้านสลักเพชรเหนือ หมู่ที่๕ ตำบลเกาะช้างใต้   อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๑๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายวิรัติ  ดิษธรรม อายุ ๗๔ ปี ซึ่งเป็นผู้โรคความดันโลหิตสูง อยู่บ้านเลขที่ ๑๗/๑ หมู่ที่๔ บ้านวันยาวล่าง ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๗. เมื่อ ๑๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑)จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับ พระใบฎีกาสำลี สำโร อายุ ๖๖ ปี เจ้าอาวาสวัดท่าเส้น หมู่ที่ ๘ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๘. เมื่อ ๑๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๗ นาย ร่วมกับ ประชาชน หมู่ที่ ๘ ตำบลแหลมกลัด ฯ เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในโครงการ "สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้" ให้กับ นายสุวรรณ  สุขเย็น บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๙. เมื่อ ๑๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ดำเนินการเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยการปรับพื้นที่ และเตรียมวัสดุในการจัดทำแปลงเกษตร โครงการปลูกพืชสวนครัวของโรงเรียนฯ เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๑๐. เมื่อ ๑๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (มว.ลว.ไกล กจต.) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวผู้สูงอายุและยากไร้คือ นาง จารย์ กาบภิรมย์ อายุ ๘๑ ปี ณ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ ๒ บ้านพญากำพุช ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๑. เมื่อ ๑๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ฯ)จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับ นาย ธเนศ สายยศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ฯ เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาง พร้อม อุปจักร อายุ ๗๗ ปี  บ้านเลขที่ ๑๓๒ หมู่ ๑ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๑๒. เมื่อ ๑๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ฯ)จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และบริการตัดผมตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านดงจิก ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี