ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.กอง สนช.กจต.( ร้อย.พ.ฯ) จัดกำลังพลและยานพาหนะ สนับสนุนศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ ( Community Isolation : CI )

Release Date : 19-02-2022 09:33:16
ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.กอง สนช.กจต.( ร้อย.พ.ฯ) จัดกำลังพลและยานพาหนะ สนับสนุนศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ ( Community Isolation : CI )

๑. เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.กอง สนช.กจต.( ร้อย.พ.ฯ) จัดกำลังพลและยานพาหนะ สนับสนุนศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ ( Community Isolation : CI ) จำนวน ๑ เที่ยว โดยรับผู้ป่วยที่รักษาหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ณ ศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี ส่งกลับภูมิลำเนา จำนวน  ๑๕ ราย

๒. เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ )  จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชนในพื้นที่ บ้านคลองมะขาม หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ )  จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านโขดทราย หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) โดย น.อ.ปรัชญา  หาญเทียม หน.ชค.ทพ.นย.๑ ฯ จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ อำเภอบ่อไร่ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ บูรณาการร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ณ บ้านพักอาศัยของ นางสาวศศิกานต์  เสงี่ยมกลาง ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง เนื่องจากเกิดอัคคีภัย บ้านเลขที่ ๑๓๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลระบบสาธารณสุขในพื้นที่ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนป้องกันตนเองบ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย สนับสนุนการก่อสร้าง ดำเนินการก่ออิฐกั้นห้องนอน ในโครงการ “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้” ให้กับ นายวิชัย  นาคดี ณ บ้านเลขที่ ๓๓๗ หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๘. เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๑๓๐๕ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ยกกระเบื้องเพื่อมุงหลังคาตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ  ศาลาการเปรียญ ณ วัดสะพานหิน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๙. เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นายนที  ชอบรส อายุ ๑๕ ปี ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ ณ บ้านเลขที่ ๒/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด