กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพล ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)

Release Date : 19-02-2022 09:41:44
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพล ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)

๑๗. เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพล ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) และรวบรวม ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย และจ่ายยาสามัญประจำบ้าน บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑๐. เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดมหาคงคาราม หมู่ ๔ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๑. เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมาบคล้า จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน" ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน มอบข้าวสาร รวมถึงแนะนำการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก่ นาง อรอนงค์ น้ำเขียว อายุ ๖๔ ปี ผู้ป่วยติดเตียงเป็นเบาหวาน ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๒. เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อนและผู้นำชุมชน จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน" ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน มอบข้าวสาร หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอร์  ให้แก่ ครอบครัว นายสมศักดิ์ ดีอยู่ อายุ ๔๓ ปี ซึ่งมีบุตรชายเป็นผู้ป่วยติดเตียงตั้งแต่แรกเกิด ณ บ้านเลขที่ ๙๒/๔ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโป่งน้ำร้อน  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๓. เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพลร่วมกับ พัน.ป.กจต. ร้อย.ยานเกราะ กจต. เจ้าหน้าที่อุทยาน เจ้าหน้าที่กู้ภัย ดำเนินการจัดระเบียบยานพาหนะ ตลอดจนอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่เดินทางมานมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ  ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

๑๔. เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (นปท.ทร./นปท.ทร.) จัดกำลังพล ทำกิจกรรมเก็บขยะและคัดแยกขยะ โดยมุ่งเน้นขยะพลาสติกประเภทขวดน้ำดื่ม  เนื่องในกิจกรรม"รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา" บริเวณพื้นที่ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๑๕. เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๓ฯ ) จัดกำลังพล ร่วมกับ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดผักกาด ร่วมกันซ่อมแซมฝายน้ำล้น เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ ณ โรงเรียนวัดผักกาด บ.ผักกาด ม.๓ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๑๖. เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จำนวน ๓ นาย ออกพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบยาสามัญประจำบ้าน มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน "โดยได้เข้าพบครอบครัว นางทองใบ  นารอด อายุ ๖๓ ปี ประชาชน บ้านแก่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี