กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)

Release Date : 21-02-2022 10:09:47
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)

1. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0900 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (กองร้อยยานเกราะ กองกำลังป้องกันชายแดน ด้านจันทบุรี-ตราด) จัดกำลังพล จำนวน 10 นาย ร่วมกับ คณะครู และประชาชนในพื้นที่ บ้านสามสิบ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านสามสิบ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

2. เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ นายวชิระ  กระต่ายจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม  นายเกรียงไกร  บุญเรืองนาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านคลองขวาง ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยางเส้นทางภายในหมู่บ้าน ที่เกิดการชำรุดทรุดโทรม ระยะทาง ๓ กิโลเมตร

3. เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๓๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๑ นาย ดำเนินการปฐมพยาบาลให้กับ นายประยูร  รัตนวาร โดยการล้างแผลบริเวณเท้า ที่เกิดจากอุบัติเหตุไม้ทับ ณ ตอนพยาบาล กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๕๓๒ฯ บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

4. เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓) จัดกำลังพล จำนวน ๑๕ นาย บูรณาการร่วมกับ นางสาวเด่นนภา  หงษ์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้รูด ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนบ้านไม้รูด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน รวมทั้งการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

5. เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๖๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒) ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) บริเวณประตูจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

6. เมื่อวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ ส่วนแยก ๓ (ชพส.๑๓๐๕) จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงศาลาการเปรียญ ณ วัดสะพานหิน บ.สะพานหิน ม.๕ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

7. เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา๐๘๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๗) จัดกำลังพล จำนวน ๗ นาย ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ทำการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้แนวสายไฟฟ้าเพื่อป้องกันความเสียหายจากกิ่งไม้หักใส่สายไฟฟ้า เนื่องจากในช่วงนื้มีฝนตกพายุลมแรง ณ โรงเรียนวัดเนินทราย  หมู่ที่๑ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

8. เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เวลา ๐๘๓๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๓) จัดกำลังพลจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ดำเนินการพัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณ วัดหนองมะค่า หมู่ที่ ๙ บ้านเหมืองแร่ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี