กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

Release Date : 22-02-2022 10:51:44
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

1. เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๓๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย บูรณาการร่วมกับ นายประมูล  มีคุณ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะกาง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนบ้านตะกาง จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน รวมทั้งการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด เตรียมการมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดตะกาง ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

2. เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๓๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ สนับสนุนในการขนย้ายเต็นท์ และจัดสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ นายบรรจง  จันทเสน (ผู้เสียชีวิต) บ้านเลขที่ ๑๑๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ณ วัดสะพานหิน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

3. เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓) จัดกำลังพล จำนวน ๓ นาย สนับสนุนสร้างห้องน้ำโรงเรียนวัดสะพานหิน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

4. เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลกองร้อย ออกให้บริการ จ่ายยาตามอาการ พร้อมแนะนำมาตรการในการป้องกัน Covid-19 ในโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" ให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๑ ราย ดังนี้ นายประนาม  เเก้วสำริด อายุ ๖๓ ปี บ้านเลขที่ ๙/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีโรคประจำตัว โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และเบาหวาน รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคลองใหญ่

5. เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ดำเนินการติดตั้งบานประตู และก่ออิฐกั้นห้องนอนเพิ่มเติม ในโครงการ “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้” ให้กับ นายวิชัย  นาคดี บ้านเลขที่ ๓๓๗ หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

6. เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลกองร้อย ออกให้บริการ จ่ายยาตามอาการ พร้อมแนะนำมาตรการในการป้องกัน Covid-19 ในโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" ให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๒ ราย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลระบบสาธารณสุขในพื้นที่

7. วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0830 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน (ชุดปฏิบัติการที่ 12) จัดกำลังพล 4 นาย ร่วมกับผู้นำชุมชนและ จนท.พยาบาล จาก รพ.สต.บ้านบึงชนัง ดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้า เข้าชุมชน” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและตรวจวัดร่างกายเบื้องต้น แนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับ  นาย เสนห์ แก่นสิน อายุ 58 ปี ผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแล ของ จนท.พยาบาล ณ บ้านเลขที่ 70/1 ม.5 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

8. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0900 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (กองร้อยยานเกราะ กองกำลังป้องกันชายแดน ด้านจันทบุรี-ตราด) จัดกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยผ่าตัดเร่งด่วน ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพระปกเกล้า ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 1,800 ซีซี.

9. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0900 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ขุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4) จัดกำลังพลร่วมกับ นายสงวน มองเพชร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลคลองใหญ่ จัดกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน "บวร" โดยมอบสิ่งของเครื่องใช้ สำหรับอุปโภคบริโภคให้กับ นางจินตนา จักร์แก้ว อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11/3 หมู่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นผู้ป่วยอัมพฤกษ์ แขน ขาด้านซ้ายอ่อนแรง ไม่สามารถทำงานได้

10. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0900 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ นาง ประสิทธิ์ คำสี  บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ที่ 5 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี