กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ประธานการจัดกิจกรรม "จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน" ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 23-02-2022 20:13:40
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย นาวาเอก พงษ์ศักดิ์  ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ประธานการจัดกิจกรรม "จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน" ประจำปี ๒๕๖๕

1. เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๑๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย นาวาเอก พงษ์ศักดิ์  ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ประธานการจัดกิจกรรม "จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน" ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมด้วย นายเมธาวี  สุขเถี่ยม ผู้แทนนายอำเภอคลองใหญ่  นายสุรศักดิ์  อินทรประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด นางสาวเด่นนภา หงษ์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้รูด  กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา  และมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกของเยาวชนให้เห็นความสำคัญในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งให้รู้จักการเสียสละการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บำเพ็ญตนเป็นจิตอาสาเพื่อให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด การปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้แก่เด็กนักเรียน การอบรมความรู้ยาเสพติด การแสดงนิทรรศการของนักเรียน เช่น การอนุรักษ์ป่าชายเลน ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม ชมรมกีฬาเรือใบ การบริการตัดผม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดโดยมี นาวาเอก ยศพัทธ์  พูลเกษม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ ให้การต้อนรับ

2. เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลกองร้อย ออกให้บริการ จ่ายยาตามอาการ พร้อมแนะนำมาตรการในการป้องกัน Covid-19 ในโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" ให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๑ ราย คือ นางประเทือง  แผ่นทอง อายุ ๘๔ ปี บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหมื่นด่าน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกลระบบสาธารณสุข

3. เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓) จัดกำลังพล จำนวน ๑๓ นาย ร่วมกับ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วงโสม ในการพัฒนา ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์ ในโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านห้วงโสม หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

4. เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓) จัดกำลังพล จำนวน ๙ นาย ร่วมกับ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านสะพานหิน ในการพัฒนา ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์ และสร้างห้องน้ำของทางโรงเรียน ในโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านสะพานหิน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

5. เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๓๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย ร่วมกับ นางสาวกันดารัตน์  มีสังข์ สมาชิกเทศบาลตำบลตะกาง เขต ๑ เข้าพบปะ นายจรัญ  เจริญสุข อายุ ๖๖ ปี ผู้พิการที่ยากไร้ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และมอบเครื่องบริโภคในการดำรงชีวิตพื้นฐาน เพื่อใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนในชีวิตประจำวัน ณ บ้านเลขที่ ๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

6. เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๓๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (กองร้อยยานเกราะ กองกำลังป้องกันชายแดนด้านจันทบุรี - ตราด) จัดกำลังพลจำนวน ๑๒ นาย  จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)โดยพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดผม และเลี้ยงไอศครีมเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

7. เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ดำเนินการติดตั้งบานประตู และก่ออิฐกั้นห้องนอนเพิ่มเติม ในโครงการ “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้” ให้กับ นายวิชัย  นาคดี บ้านเลขที่ ๓๓๗ หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

8. เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๓๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลจากกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่๕๑๑ (ฐานหมื่นด่าน) ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"ออกให้บริการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น จ่ายยาตามอาการ พร้อมให้คำแนะนำมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน ๑ คน ได้แก่ นาง ประเทือง  แผ่นทอง  อายุ ๘๔ ปี  บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ ๘ บ้านหมื่นด่าน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลระบบสาธารณสุข

9. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0900 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4) จัดกำลังพลจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการ (บ้าน วัด โรงเรียน) "บวร" โดยจัดกิจกรรมปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์ตัดหญ้ากวาดใบไม้ที่วัดป่าเทพนิมิต หมู่2 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

10. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0930 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2) จัดกำลังพลร่วมกับชุดปฏิบัติการที่ 11ฯ ด๊อกเตอร์พระวิษณุ  หาญจิตโต รองเจ้าวาสวัดเขาแจงเบงฯ ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ณ วัดคลองแจง (วัดเขาแจงเบง) หมู่ 6 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยปลูกต้นไม้จำนวน 200 ต้น (พยูง 100 ต้น ประดู่ 100 ต้น)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0900 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (หน่วยเฉพาะกิจกองกับการตำรวจตระเวนชายแดนจันทบุรี) จัดชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ได้เปิดการฝึกอบรมผู้นำชุมชนประชาชนและเยาวชน ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 60คน ณ ที่ตั้งบ้านตาเรือง ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งเดินทางไปทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ฯ บ้านหนองบอน ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี