กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

Release Date : 25-02-2022 21:31:10
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

1. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (กองพันทหารราบหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี) จัดกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีและธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระปกเกล้า ณ บริเวณหอประชุมอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จำนวนโลหิตที่ได้ 1,350 ซีซี

2. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0730-1200 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4) จัดกำลังพลร่วมกับชาวบ้านตำบลโป่งน้ำร้อน ทำการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเทปูน ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันท

3. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 1500-1700 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4) จัดกำลังพลร่วมกับชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์1302  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต และประชาชนในพื้นที่ ทำกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะตามริมทางในโครงการ “คุณทิ้งเราเก็บ” ณ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี มีผู้ร่วมกิจกรรม 87 คน

4. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0830 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4) จัดกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิตให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีและธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระปกเกล้า ณ บริเวณหอประชุมอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

5. เมื่อวันที่ 23กุมภาพันธ์ 2565เวลา 0830กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2) จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีและธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระปกเกล้า ณ บริเวณหอประชุมอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี บริจาคโลหิต จำนวน 12 นาย จำนวนโลหิตที่ได้ 4,800 ซีซี

6. เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๓๐ กองบัญชการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย เข้าพบปะ นายธนิต  แสงวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ป่าชายเลนทะเลชายฝั่งแหลมงอบ  นายยุทธสิน  สุวรรณวงษ์ ผู้อำนวยการกองจัดการเครือข่ายประชาชน กองจัดการทะเลชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑  นางสาวรัชนี  เอิบพบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประชาชนในพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล หาแนวทางในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ศูนย์ท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าแพ หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

7. เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" เยี่ยมเยือนประชาชน จำนวน ๒ ราย ดังนี้

 ๑. นายแหลม  อำพล อายุ ๖๕ ปี บ้านเลขที่ ๑๗/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ป่วยเป็นโรคเบาหวานและความดัน ทานยาเป็นประจำ รับยาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้รูด และเจ้าหน้าที่พยาบาล ได้มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ป่วย

 ๒. นางเตือน  เอมโอช อายุ ๕๙ ปี บ้านเลขที่ ๖๐/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ป่วยเป็นโรคไขมันในเส้นเลือดสูง ทานยาเป็นประจำ รับยาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้รูด และเจ้าหน้าที่พยาบาล ได้มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ป่วย

8. เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โโย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย สนับสนุนเป็นวิทยากร และดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมะขาม ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในโอกาสนำนักเรียนระดับ ชั้นระดับอนุบาล ๑ - ๓ จำนวน ๖๐ คน เข้าเยี่ยมชม ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน เพื่อศึกษาเรียนรู้การรักชาติ การรักษาป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ บริเวณชายหาดราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

9. เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓) จัดกำลังพล จำนวน ๗ นาย ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๑๓๐๕  ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๒๒  ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล และนักเรียนในเขต ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ร่วมจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด และแนวปะการังธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อลดปริมาณขยะบริเวณชายหาดและแนวปะการังธรรมชาติ สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน นักท่องเที่ยวให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะทะเล โดยมี นางสาวโสภา  ตะนาวศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด เป็นประธานในพิธี ณ หาดลานทราย ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

10. เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลกองร้อย ออกให้บริการ จ่ายยาตามอาการ พร้อมแนะนำมาตรการในการป้องกัน Covid-19 ในโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" ให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลระบบสาธารณสุขในพื้นที่

11. เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑ ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ดำเนินการติดตั้งบานประตูและบานหน้าต่าง ในโครงการ “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้” ให้กับ นายวิชัย  นาคดี บ้านเลขที่ ๓๓๗ หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

 

12. เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0830 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน (ชุดปฏิบัติการที่ 12) จัดกำลังพล 4 นาย ร่วมกับผู้นำชุมชนและ จนท.พยาบาล จาก รพ.สต.บ้านบึงชนัง ดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้า เข้าชุมชน” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและตรวจวัดร่างกายเบื้องต้น แนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับ นาง สร้อย แก้วรัมย์ อายุ 72 ปี ผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแล ของ เจ้าหน้าที่พยาบาล ณ บ้านเลขที่ 51/1 หมู่ที่ 5 บ้านบึงชนังล่าง ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี