กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา"

Release Date : 26-02-2022 20:32:09
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา"

2. เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" ทำการเก็บและคัดแยกขยะโดยมุ่งเน้นขยะพลาสติกประเภทขวดน้ำดื่ม บริเวณปากทางเข้าหน่วย ถนนเส้นทางหลวงหมายเลข๓๑๗ ถึง หมวดทางหลวงทับไทร บ้านคลองตานี ต.ทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

1. เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0830 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน (โดยชุดปฏิบัติการที่ 12) จัดกำลังพล 4 นาย ร่วมกับผู้นำชุมชนและ จนท.พยาบาล จาก รพ.สต.บ้านบึงชนัง ดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้า เข้าชุมชน” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและตรวจวัดร่างกายเบื้องต้น แนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับ นาย สุเทพ บุญว่าน อายุ 54 ปี ผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแล ของ จนท.พยาบาล ณ บ้านเลขที่ 7 ม.4 บ.คลองบอน ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

3. เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒) จัดกำลังพล เป็นวิทยากรในกิจกรรมทดสอบกำลังใจ ของลูกเสือ - เนตรนารี ชองโรงเรียนบ้านโขดทราย หมู่ที่ ๒ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

4. เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒) ดำเนินจัดกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" ณ บ้านหาดศาลเจ้า ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

5. เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๓๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกให้บริการ จ่ายยาตามอาการ พร้อมแนะนำมาตรการในการป้องกัน Covid-19 ในโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" ให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกลระบบสาธารณสุขในพื้นที่

6. เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๓๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ดำเนินการติดตั้งบานประตู ต่อโครงห้องครัว และติดกระเบื้องแผ่นเรียบกันสาด ในโครงการ “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้” ให้กับ นายวิชัย  นาคดี บ้านเลขที่ ๓๓๗ หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

7. เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓) จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับ ครู และนักเรียน โรงเรียนวัดสะพานหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในการปรับปรุง พื้นที่เกษตรพอเพียงเพื่อใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว และยังช่วยปลูกจิตสำนึกในการทำการเกษตรพอเพียง ให้กับนักเรียนอีกด้วย