กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จัดกำลังพล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน

Release Date : 26-02-2022 20:39:30
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จัดกำลังพล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน

8. เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย ร่วมกับ นางสาวกันดารัตน์  มีสังข์ สมาชิกเทศบาลตำบลตะกาง เขต ๑ เข้าพบปะเยี่ยมเยียน นายประสพ  สุขเกื้อ อายุ ๕๘ ปี ผู้ป่วยติดเตียง (โรคพากินสัน) ที่ยากไร้ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ รวบรวมข้อมูล และมอบเครื่องบริโภคในการดำรงชีวิตพื้นฐาน เพื่อใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนในชีวิตประจำวัน ณ บ้านเลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

9. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0900 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2) จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่นาง เอือย ธรรมอุทิศ  อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่  28/2 หมู่ที่ 3 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

10. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 1000 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4) จัดกำลังพลทำกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มอบอุปกรณ์กีฬา และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษาประจำปี งป.65 ณ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง  หมู่ที่ 1 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

11. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0900 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ นางธนัญญา นมสวรรค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน"โดยจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลให้การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการดำรงชีพ ให้กับ นางเล็ก เพชรวิจิตร อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้

12. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0900-1230 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (หน่วยเฉพาะกิจกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนจันทบุรี) จัดกำลังพลชุดจิตอาสา พร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกน้ำ 1 คัน ออกทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ หมู่บ้านพัฒนาร่วมใจ,หมู่บ้านเขาแก้ว ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีโดยการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ปริมาณน้ำที่แจกจ่ายจำนวน 6,000 ลิตร

13. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 1300 กองบัญชการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (กองพันทหารปืนใหญ่ กองกำลังด้านจันทบุรี-ตราด)โดยกองร้อยทหารปืนใหญ่ที่ 2 จัดกำลังพลจำนวน 5 นาย เป็นวิทยากร ใน "กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สำรอง" ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

14. เมื่อวันที่ ๒๕กุมภาพันธ์๒๕๖๕ เวลา๐๘๓๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑(ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๔) จัดกำลังพลจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร"บ้าน วัด โรงเรียนหลังได้รับการประสานจาก นางสาวพรพรรณ ไชยริปู ผู้อำนวยการโรงเรียนฯโดยให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตัดผม ทำการตัดผมให้แก่เด็กนักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โรงเรียนวัดเกวียนหัก (สมบัติราษฎร์นุกูล) หมู่ที่ ๗ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

15. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0900-1030 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (กองพันทหารปืนใหญ่กองกำลังด้านจันทบุรี-ตราด) จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมุ่บ้านมาบคล้า จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน"ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน มอบข้าวสาร  รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ให้แก่ นายอิ้ง นิยมวงศ์ อายุ 80 ปี ผู้ป่วยขาพิการเส้นเลือดอุดตันปลายเท้า ที่อยู่บ้านเลขที่ 39/28 หมู่ที่ 6 บ้านมาบคล้า ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี