กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพล จำนวน 7 นาย เข้าบริจาคโลหิต

Release Date : 01-03-2022 09:40:44
 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพล จำนวน 7 นาย เข้าบริจาคโลหิต

1. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพล จำนวน 7 นาย เข้าบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพระปกเกล้า เพื่อให้กับ นางพิมพ์สิริ  เจียมภิรมย์สุข  ซึ่งได้ป่วยเป็นโควิด และต้องเข้ารับการผ่าตัดเร่งด่วน ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 2,250 ซีซี

2. เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑) จัดกำลังพลจากชุดช่างของหน่วย จำนวน ๖ นาย เข้าดำเนินการต่อเติมห้องครัว และเจ้าหน้าที่สื่อสารดำเนินการเดินสายไฟภายในบ้าน ตามโครงการ “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้” ของ นายวิชัย  นาคดี เลขที่ ๓๓๗ หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

3. เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๗๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๒ นาย เยี่ยมประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยตรวจเยี่ยมผู้ป่วยจำนวน ๒  ราย ดังนี้

๑.นายสมบูรณ์  ยินดี อายุ ๔๖ ปี พิการเป็นใบ้แต่กำเนิด เริ่มป่วยติดเตียง หลังจากเป็นอีสุกอีใส เมื่อ ๒๐ ปี มีมารดา เป็นผู้ดูแล ณ บ้านเลขที่ ๖๓/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พยาบาล ตรวจวัดความดันโลหิต ปกติ และมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ป่วย

 ๒.นายสงกรานต์  จันทเสน อายุ ๗๙ ปี ป่วยเป็นโรคชรา มีแผลพองตามแขนขาและหายเอง ภรรยา และลูก ๆเป็นผู้ดูแล ณ บ้านเลขที่ ๘๓/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พยาบาล ตรวจวัดความดันโลหิต ปกติ และมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ป่วย

4. เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๓๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๙ นาย ร่วมกับ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดตะกาง ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ร่วมกัน พัฒนาทำความสะอาด ยกย้ายสิ่งของ ตัดหญ้า และปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้ดูสวยงามเป็นระเบียบ ณ โรงเรียนวัดตะกาง ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

5. มื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0800-1200 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2) จัดกำลังพลในสังกัด ร่วมกับคณะครูและนักเรียน  ดำเนินการจัดกิจกรรม "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ร่วมกันตัดหญ้าทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โรงเรียนบ้านซับตารี  ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

6. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0900 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมกับ นาย ธเนศ สายยศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1ฯ ดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ นายจำปี บุญกุล อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 305/1 หมู่ 1 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

7. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0900 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4) จัดกำลังพลร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดผักกาด จัดกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการบ้าน วัด โรงเรียน "บวร"  โดยทำการปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนวัดผักกาด หมู่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

8. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0900 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดปฏิบัติการที่ 12) จัดกำลังพล ทำความสะอาด และจัดสถานที่เตรียมหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลเทพนิมิต ในโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 ณ วัดบึงชนัง หมู่ 3 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

9. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0830 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (หน่วยเฉพาะกิจกองกับการตำรวจตระเวนชายแดนจันทบุรี) จัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ที่วัดเขาชวัง ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

10. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2) จัดกำลังพลในสังกัด ร่วมกับคณะครูและนักเรียน  ดำเนินการจัดกิจกรรม "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ร่วมกันตัดหญ้าทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โรงเรียนบ้านซับตารี  ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

11. เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๓๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ จัดกำลังพล จำนวน ๓ นาย ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ เข้าพบปะเยี่ยมเยียน นายอำนวย เพชรก้อน อยู่บ้านเลขที่ ๓๒๓/๓ หมู่ที่ ๑๗ บ้านโอ่งแตก ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการโดนช้างป่าทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ล่าสุดยังมีอาการเจ็บหน้าอก แต่ร่างกายโดยทั่วไปเป็นปกติ

12. เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ นายเฉลย สัมเภาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนที่ป่วยติดเตียงในพื้นที่ และมอบยาสามัญประจำบ้าน จำนวน ๓ ราย ดังนี้

 ๑. นายมงกุฎ สาณแสน อายุ ๖๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๙/๑ ม.๕ ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จว.จันทบุรี ซึ่งเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์

๒.นายสันทิศ วรอรรถ อายุ ๖๑ ปี บ้านเลขที่ ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ 

 ๓.นางวิเชียร สุขมาร อายุ ๙๑ ปี บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่๑ ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต