กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"

Release Date : 02-03-2022 10:19:43
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"

1. เมื่อวันที่ ๑มีนาคม๒๕๖๕ เวลา๑๐๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" บ้านคลองนนทรี หมู่ที่๑  ตำบลเกาะช้าง  อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด เข้าเยี่ยม นางเสน่ห์   เธียรชัย อายุ ๗๑ ปี และ นายประยงค์   ญาติบำรุง อายุ ๖๒ ปี บ้านเลขที่ ๒๕/๒ หมู่ที่๑ฯ ครอบครัวนี้มีสมาชิก ๒ คน มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

2. เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม๒๕๖๕ เวลา๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยจำนวน ๓ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์ แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร"บ้าน วัด โรงเรียนให้กับ พระครูพิพัฒน์ พิรุณดิต เจ้าอาวาสวัดวรุณดิตถาราม หมู่ที่๑ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

3. เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๓๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด มอบหมายให้ นาวาโท ปัญญา  จาปรุง เสนาธิการ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด/ผู้บังคับกองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕” พร้อมทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการ ตัดหญ้า ปรับปรุงทาสีสนามเด็กเล่น และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัตตะกางไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตใต้สำนึกของเยาวชน ให้เห็นความสำคัญ ในการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งให้รู้จักการ เสียสละ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และบำเพ็ญตนเป็นจิตอาสา เพื่อให้มีจิตใจเข้มแข็ง และป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งแนะนำสถาบันการศึกษาในส่วนของกองทัพเรือ เพื่อเป็นแนวทางในอนาคตให้นักเรียนได้รับทราบ ณ โรงเรียนวัดตะกาง ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี นางสาวศิริวรรณ  บุตราช ประธานองค์กรชุมชนคนตราด, นายวชิระ  กระต่ายจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม, นางสาวนววรรณ  ผาลอย ผู้ใหญ่บ้านด่านเนินสูง หมู่ที่ ๖, นางรัชนี  เอิบพบ ผู้ใหญ่บ้านแหลมฆ้อ หมู่ที่ ๒, นายสมชาย  นพเก้า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตะกาง (บ้านหัวหนอง) หมู่ที่ ๒ ให้เกียรติร่วมในพิธีฯ

4. เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒) จัดกำลังพล ร่วมกับ คณะครู โรงเรียนบ้านคลองมะขาม ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้ดูสวยงามและเป็นระเบียบ ณ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม บ้านคลองมะขาม หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

5. เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒) จัดกำลังพล ดำเนินการพัฒนาวัดคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตามโครงการ "บวร" (บ้านวัดโรงเรียน)

6. เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกให้บริการ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” ตรวจสุขภาพเบื้องต้น จ่ายยาตามอาการ พร้อมให้คำแนะนำมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ให้กับผู้ป่วย และผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

 ๑. นางอำไพร  ขุนนคร อายุ ๗๒ ปี บ้านเลขที่ ๒๒๖ หมู่ที่ ๘ บ้านหมื่นด่าน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

 ๒. นายเอี้ยง  ลำไพ อายุ ๘๐ ปี บ้านเลขที่ ๓๓/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

7. เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ให้การสนับสนุนการตรวจ ATK ให้กับเด็กนักเรียน และ คณะครู โรงเรียนบ้านตาหนึก หลังจากโรงเรียนปิดเรียน ๑๔ วัน ณ โรงเรียนบ้านตาหนึก หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

8. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 0830 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4) จัดกำลังพลร่วมกับ เจ้าหน้าที่อำเภอโป่งน้ำร้อน และประชาชนบ้านเขาถ้ำสาริกา ทำการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เนื่องจากถูกเพลิงไหม้ แก่นายอำนวย ปานทอง ณ บ้านเขาถ้ำสาริกา หมู่ 9 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี