กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ทำความสะอาด ศาลาการเปรียญ วัดตะกาง

Release Date : 03-03-2022 15:41:17
กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ทำความสะอาด ศาลาการเปรียญ วัดตะกาง

1. เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๐๐ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) พร้อมด้วย กำลังพลจำนวน ๕ นาย ทำความสะอาด ศาลาการเปรียญ วัดตะกาง เพื่อ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับวัด สร้างประโยชน์แก่ชุมชน และทำนุบำรุงศาสนาต่อไป ณ วัดตะกาง หมู่ที่ ๒ บ้านตะกาง(บ้านหัวหนอง) ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

2. เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๓๐ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒) จัดกำลังพลทำการพัฒนาวัดคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด ตามโครงการ "บวร" (บ้านวัดโรงเรียน)

3. เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑๓๐ กปช.จต. โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ จัดกำลังพลและกำลังจิตอาสา ร่วมกับอำเภอเกาะช้าง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลเกาะช้างใต้ ร่วมช่วยเหลือ ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเดินสายไฟ ภายในบ้าน ณ บ้านเลขที่ ๑๖/๑ หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็กแบ้  ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งเป็นบ้านผู้ยากไร้ มีผู้อาศัย ๒ คนนางอำไพ แข็งขัน อายุ ๗๕ ปี และนายวิชาญ เป็ดแก้ว อายุ ๕๕ ปี ซึ่งพิการทางสายตา

4. เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๓๐ กปช.จต. โดย นาวาเอก พงษ์ศักดิ์  ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓) ร่วมกับ นางหฤทัย  อยู่เกื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด, นายอัครเดช  แซ่ลี้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด, นางสาวโสภา  ตะนาวศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด,  นายสายหยุด  วิเศษ สารวัตรกำนัน ตำบลแหลมกลัด,  นางวิรัตน์  เจริญประสิทธิ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔, นายบุญโน้ต  ภู่มณี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ร่วมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ป่วย และผู้ดูแล ในพื้นที่ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๔ ราย ดังนี้

 ๑. นายสมบูรณ์  ยินดี อายุ ๔๖ ปี พิการเป็นใบ้แต่กำเนิด เริ่มป่วยติดเตียงหลังจากป่วยเป็นไข้อีสุกอีใส ประมาณ ๒๐ ปี ที่ผ่านมา ณ บ้านเลขที่ ๖๓/๑ หมู่ ๙

 ๒. นายวุฒิพงษ์  โกศล อายุ ๔๗ ปี ป่วยเนื่องจาก เสาปูนทับขาจนติดเชื้อและต้องตัดขาทั้งสองข้าง ณ บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ ๕

๓. นางระย้า  รัตนวาร อายุ ๙๗ ปี ป่วยโรคชรา ณ บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ ๔

๔. นายสงกรานต์  จันทเสน อายุ ๗๙ ปี ป่วยโรคชรา ณ บ้านเลขที่ ๘๓/๑ หมู่ ๔

5. เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 0900-1200 กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4) จัดกำลังพล จัดกิจกรรมจิตอาสา (บวร) พัฒนาพื้นที่ ทาสีอาคารธุรการโรงเรียนบ้านเนินดินแดง หมู่ 1 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

6. เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 0900 กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (หน่วยเฉพาะกิจกองกับการตำรวจตระเวนชายแดนจันทบุรี) จัดกำลังพลเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ บ้านบึงชนังกลาง หมู่ 6 ตำบลเทพนิมิตร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และได้มอบยาเวชภัณฑ์ รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน