กปช.จต. จัดกำลังพลร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ

Release Date : 06-03-2022 16:43:42
 กปช.จต. จัดกำลังพลร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ

๑. เมื่อ ๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี, ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ หมู่ที่ ๑๓ บ้านบ่อยาง ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

 

๒. เมื่อ ๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับเจ้าหน้าที่พยาบาล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสามัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งม่วง ฯ ดำเนินการ จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" ในพื้นที่รับผิดชอบ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ยากจน ในพื้นที่ บ้านทุ่งม่วง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อ ๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดป่าคลองใจ หมู่ ๖ บ้านตระกูลพัฒนา ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวนายสนั่น จันทรา อายุ ๗๖ ปี บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ ๔ ตำบล ด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล พร้อมผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังแจงฯ เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายชวลิต   ประเสริฐสังข์ อายุ ๕๓ ปี ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากการโดนช้างป่าทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ บ้านเลขที่ ๔๐๔/๑ หมู่ที่๑๐ บ้านวังแจง ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๖. เมื่อ ๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑ )  จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายสมศักดิ์ มากพุช อายุ ๗๑ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อยู่บ้านเลขที่ ๗๐ หมู่ที่๓ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๗. มื่อ ๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลสนับสนุน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะช้าง กลุ่มที่ ๒ (การศึกษานอกโรงเรียนตำบลเกาะช้างใต้) ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ทำการตรวจคัดกรองโดยชุดตรวจ ATK ให้กับ ครู/อาจารย์ และนักศึกษา เพื่อทำการสอบในปีการศึกษา ๖๔/๒ ณ โรงเรียนวัดสลักเพชร บ้านสลักเพชรเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๘. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 0930 หน่วยเฉพาะกิจกองกับการตำรวจตระเวนชายแดนจันทบุรี จัดกำลังพลออกปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ปฏิบัติงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปี 2565 ไตรมาส 1 - 2 เข้าติดตามผลการปฏิบัติ พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และกิจกรรมการรณรงค์ตามโครงการฯ ที่  หมู่บ้านเป้าหมายบ้านคลองเร่ว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๙. เมื่อ ๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ยานเกราะ กจต. ) จัดกำลังพล พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยการแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑ เที่ยว ( น้ำจำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร ) ณ หมู่ ๑๓ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี