กปช.จต. จัดกำลังพล พบปะเยี่ยมเยียน นายไพชยันต์ รมยานนท์ อายุ ๖๗ ปี ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รับผิดชอบ

Release Date : 07-03-2022 21:50:16
กปช.จต. จัดกำลังพล พบปะเยี่ยมเยียน นายไพชยันต์  รมยานนท์ อายุ ๖๗ ปี ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รับผิดชอบ

๑. เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๓๐ กปช.จต. (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย พบปะเยี่ยมเยียน นายไพชยันต์  รมยานนท์ อายุ ๖๗ ปี ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อมอบสิ่งบริโภคในการดำรงชีวิตพื้นฐาน สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และทำการตัดผมให้กับผู้ป่วยติดเตียง ณ  บ้านเลขที่ ๙๖/๑ หมู่ ๔ บ้านทุ่งบางเพชร ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๒. เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต.โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๓ นาย ให้การสนับสนุน อำเภอบ่อไร่ ในการจัดเป็นเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์ศูนย์พักคอย Community Isolation (CI) (จุดที่ ๒) ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๓. เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต.โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๔ )จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" โดยเข้าเยี่ยม นางสาวเป้า ช้างเจริญ อายุ ๕๘ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยพิการโรคความดันโลหิตสูง โดยหน่วยได้ดำเนินการ ตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ข้าวสาร เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต.โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนจันทบุรี )จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ บ้านคลองเร่ว หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๕. เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต.โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๕ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ให้การสนับสนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะช้าง กลุ่มที่ ๑ (การศึกษานอกโรงเรียนตำบลเกาะช้างใต้)เพื่อทำการตรวจคัดกรองโดยชุดตรวจATK คัดกรอง ครู/อาจารย์ และนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อทำการสอบในปีการศึกษา ๖๔/๒ ณ โรงเรียนวัดสลักเพชร บ้านสลักเพชรเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๖. เมื่อวัน ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต.โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๗ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ )จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายนที  ทวีผล อายุ ๘๔ ปี ผู้สูงอายุและป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ณ บ้านเลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด