กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒) จัดกำลังพล ดำเนินการปูกระเบื้อง บริเวณพื้นระเบียงอาคารเรียน

Release Date : 07-03-2022 21:58:20
กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒) จัดกำลังพล ดำเนินการปูกระเบื้อง บริเวณพื้นระเบียงอาคารเรียน

๑. เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒) จัดกำลังพล ดำเนินการปูกระเบื้อง บริเวณพื้นระเบียงอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหาดเล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

๒. เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๓๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกให้บริการวัดความดันและจ่ายยาตามอาการให้กับประชาชนชุมชน หมู่ที่ ๗ บ้านทับทิมสยาม ๐๑ ตำบลด่านชุมพล และ หมู่ที่ ๕ ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" พร้อมทั้งแนะนำมาตรการในการป้องกัน Covid-19

๓. เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๐๐ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ตรวจเยี่ยมประชาชน ตามโครงการ ”หมอเดินเท้าเข้าชุมชน" โดยพบผู้ป่วย จำนวน ๑ ราย คือ นางหทัยชนก  เชยวุฒิ อายุ ๔๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีโรคประจำตัวเบาหวาน รักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลตราด ทานยาตามที่แพทย์สั่ง และยังไม่ฉีดวัคซีน Covid-19 เจ้าหน้าที่พยาบาลได้ทำการมอบยาสามัญประจำบ้าน

๔. เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๓ นาย บริจาคโลหิตให้กับ งานธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลตราด เพื่อนำไปใช้ในการรักษา นางอภัสวรรณ  หนองกลม ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งเข้ารับการรักษาโรคมดลูกอักเสบเลือดไหลไม่หยุด ตามที่ได้รับการประสาน บริจาคโลหิต ปริมาณ ๑,๓๕๐ มิลลิลิตร

๕. เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑๐๐ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน นายบุญรอด  ธรรมชาติ อายุ ๘๕ ปี ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่ และมอบสิ่งบริโภคในการดำรงชีวิตพื้นฐาน สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ บ้านเลขที่ ๑๘๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๖. เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๐๐ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2) จัดกำลังพลจิตอาสาเฉพาะกิจ และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย ดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมมอบหน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภค บริโภค  สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่นาย จิต  อยู่สถาน  อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 3 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๗. เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4) นำกำลังพลจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการบ้าน วัด โรงเรียน "บวร"  โดยทำความสะอาดปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ วัดผักกาด หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๘.  เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา๐๙๓๐ กปช.จต. โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๓) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๓ นาย เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น แนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสำรี  ศรีพิพัฒน์ อายุ ๗๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๒ บ้านบ่อไฟไหม้ หมู่ที่๔ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๙. เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑๓๐ กปช.จต. โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๕) จัดกำลังพล จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร" บ้าน วัด โรงเรียนโดยทำการตัดหญ้า เก็บกวาดทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบวัดคลองนนทรี บ้านด่านใหม่ หมู่ที่๒  ตำบลเกาะช้าง  อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด