กปช.จต. จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่

Release Date : 10-03-2022 10:48:06
กปช.จต. จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่

๑. เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๓๐ กปช.จต. โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๔) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่โดยได้ดำเนินการตรวจเยี่ยม นางใหม่ อรรถวิล อายุ ๗๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔ หมู่ที่๖ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีและหน่วยได้มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๒. เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา๐๙๓๐ กปช.จต. โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๗) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จำนวน ๔ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์ แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน "ให้กับ พระครูสุธรรมาทร เจ้าอาวาสวัดธรรมาภิมุข(ไร่ป่า) หมูที่๓ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓. เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กปช.จต. โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๕) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" บ้านด่านใหม่ หมู่ที่๒  ตำบลเกาะช้าง  อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เข้าเยี่ยมนางสาวขวัญใจ  บุญลอย อายุ ๔๘ ปี เป็นสมาชิกสภากาชาดไทย บ้านเลขที่ ๔๓/๓ หมู่ที่๒ฯ ครอบครัวนี้มีสมาชิก ๓ คน มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19)

๔. เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา๑๐๑๕ กปช.จต. โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๓) จัดกำลังพลจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร"บ้าน วัด โรงเรียนโดยร่วมกับคณะครูฯ พัฒนาและทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมรองรับการเปิดภาคเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพวา ๑๐๑ บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๕. เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) พร้อมด้วยกำลังพล จำนวน ๔ นาย พบปะเยี่ยมเยียน นางเนียบ  เจริญสุข ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่ รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รับผิดชอบ และมอบเครื่องบริโภคในการดำรงชีวิตพื้นฐาน เพื่อใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนในชีวิตประจำวัน หาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป ณ บ้านเลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๖. เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓) โดย กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๕๓๒ฯ(บ้านสะพานหิน)จัดกำลังพล ๔ นาย ดำเนินการทาสีบ้านให้กับ นายสุวรรณ  สุขเย็น บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตามโครงการ "สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้"

๗. เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๔ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ  วัดป่าเทพนิมิต หมู่ที่ ๒ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดปฏิบัติการที่ ๒๒)  จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ คุ้มปลายนา บ้านหินดาษ ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๙. เมื่อ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด โดย หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (กองร้อยยานเกราะ กองกำลังด้านจันทบุรี - ตราด)  จัดกำลังพลพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน สนับสนุนนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยดำเนินการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค จำนวน ๑ เที่ยว (น้ำ ๖,๐๐๐ ลิตร) เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาหักพัฒนา - บ้านคลองกลาง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี