กปช.จต. ออกพบปะเยี่ยมเยียน แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องอุปโภค บริโภค

Release Date : 11-03-2022 13:22:22
กปช.จต. ออกพบปะเยี่ยมเยียน  แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องอุปโภค บริโภค

๑. เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4) พร้อมกำลังพลจิตอาสา ออกพบปะเยี่ยมเยียน  แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องอุปโภค บริโภค  สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน และร่วมสร้างบ้านผู้ยากไร้ (ไฟไหม้บ้าน) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามโครงการ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ภายใต้กิจกรรม" บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) แก่นายอำนวย ปานทอง ณ บ้านเขาถ้ำสาริกา หมู่ที่ 9 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (หมวดลาดตระเวนระยะไกล กองกำลังด้านจันทบุรี-ตราด) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลและรถบรรทุกน้ำให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่และทำกิจกรรมในโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) และหมอเดินเท้าเข้าหาชุมขนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ทำการตรวจเช็คสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพขั้นต้นและได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ณ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 2 บ้านพญากำพุช ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กปช.จต. โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" บ้านคลองสน หมู่ที่๓  ตำบลเกาะช้าง  อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เข้าเยี่ยมนางเตือนจิตร   สว่างฉาย อายุ ๕๗ ปี บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ที่๓ฯ ครอบครัวนี้มีสมาชิก ๓  คน มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา – ๒๐๑๙ (COVID-19)

๔. เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๒๐ กปช.จต. โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จำนวน ๓ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพเบื้องต้นแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ มอบข้าวสารและยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว "โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายช้วน    คำพราว อายุ ๗๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๙ บ้านโคกวัด หมู่ที่๕ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๕. มื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๓๐ กปช.จต. โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" โดยเข้าเยี่ยม นายสมาน ขำสม อายุ ๘๘ ปี,นางชลอ ขำสม อายุ ๘๕ ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่๒ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครอบครัวนี้มีสมาชิก ๓ คน

๖. เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๐๐ กปช.จต. โดย น.อ.พงษ์ศักดิ์  ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จัดกำลังพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาล  จำนวน ๑๕ นาย ร่วมกับ นายเอนก  ไชยเพชรผู้ใหญ่บ้านท่าเลื่อน หมู่ที่ ๑, นางสาวกันดารัตน์  มีสังข์ สมาชิกเทศบาลตำบลตะกาง เขต ๑ ร่วมพบปะเยี่ยมเยียน นายกุน  กิมศรี อายุ ๘๓ ปี เป็นผู้ป่วยทุพพลภาพ และยากไร้ ในพื้นที่รับผิดชอบ (ทุพพลภาพ เนื่องจากเสียขาซ้าย จากสารเคมี “ฝนเหลือง” จากการสู้รบของประเทศเพื่อนบ้าน) ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยเข้าพบปะพูดคุย ให้กำลังใจ แนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วย และผู้ดูแล ณ บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าเลื่อน ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด