กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี จัดกำลังพล จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน"

Release Date : 12-03-2022 16:06:15
กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี จัดกำลังพล จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน"

๑. เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( กองร้อยยานเกราะ กองกำลังด้านจันทบุรี - ตราด ) จัดกำลังพล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  และผู้นำชุมชน จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน" เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน มอบข้าวสาร หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอร์  ให้แก่ ครอบครัว นาย ทองจันทร์  คลองโป่งเกตุ อายุ ๖๗ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๕/๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโป่งน้ำร้อน  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( กองร้อยยานเกราะ กองกำลังด้านจันทบุรี - ตราด ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบที่ประสบภัยแล้ง รวม ๓ เที่ยว น้ำ จำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร โดยการแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ ม.๑๓ บ้านเขาหักพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี จำนวน ๘ ครอบครัว

๓. เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) พร้อมด้วยกำลังพล จำนวน ๖ นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดเนินสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๔. เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑ ฯ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชนในพื้นที่ หมู่ ๕ ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ ฯ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลกองร้อย ให้การสนับสนุนการตรวจ ATK ให้กับคณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านตาหนึก หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกับบุคลากรโรงเรียนบ้านคลองมะขาม ฯ พัฒนาทำความสะอาด ยกย้ายสิ่งของ และปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้ดูสวยงามเป็นระเบียบ ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม บ้านคลองมะขาม หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒) จัดกำลังพลมอบของขวัญและของที่ระลึก ฯให้กับครูและนักเรียน เพื่อเป็นของขวัญในวันจบการศึกษาปี ๒๕๖๔ ของบัณฑิตน้อย ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๘. เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๔ ) จัดกำลังพลเข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ โดยเข้าพบปะพูดคุยกับนายปรีชา ชัชวาลตระการตา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านมีดี ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้และเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๙. เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๕ )จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยเข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน" โดยเข้าเยี่ยมนายสัมฤทธิ์  ทัศมากร อายุ ๖๒ ปี และนางวารุณี   แจ่มกระจ่าง อายุ ๕๕ ปี บ้านเลขที่ ๕/๔ หมู่ ๔ มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ  บ้านสลักคอก หมู่ที่ ๔  ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๑๐. เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๓)จัดกำลังพลร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี พัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอย (Community IsoIation) รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ วัดคลองโปร่ง บ้านวังแจง หมู่ที่๑๐ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๑๑. เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๒ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย ดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่นางศรี คุณสุข  อายุ ๖๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕/๑ หมู่ ๓  ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๒. เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๔ฯ)จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี