กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) พร้อมด้วยกำลังพล ๙ นาย ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

Release Date : 14-03-2022 12:51:34
กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) พร้อมด้วยกำลังพล ๙ นาย ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

๑. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) พร้อมด้วยกำลังพล ๙ นาย ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ร่วมกับ นายกำเนิด  อภิบาลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม, นายธนากร ใจรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม, นายวชิระ  กระต่ายจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม, นายอุดร  สัมมา สารวัตรกำนันบ้านจันทิ, นายวิเชียร  ท่าพริก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจันทิ หมู่ที่ ๑ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ บูรณาการร่วมกัน ตัดหญ้า ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม เพื่อให้มีความสะอาดเรียบร้อย ลดการเกิดอันตรายจากสัตว์มีพิษ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๒. เมื่อวันที่ ๑๓มีนาคม๒๕๖๕ เวลา ๐๗๐๐ กปช.จต. โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ จัดกำลังพลให้ความช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ หลังได้รับการประสานจาก นางสาวนันทิยา บัวตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสลักเพชร ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับคณะครู เพื่อทำตรวจคัดกรองโดยชุดตรวจATK ตรวจคัดกรอง ครู/อาจารย์ และนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ในอำเกาะช้าง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง รายการ “ UItra Trail Unseen Koh Chang” ณ โรงเรียนวัดสลักเพชร บ้านสลักเพชรเหนือ หมูที่ ๕ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๓. เมื่อวันที่๑๓ มีนาคม๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กปช.จต. โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ จัดกำลังพลให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ หลังได้รับการประสานจากนางสมทรง รัตนพิทักษ์ อายุ ๕๔ ปี บ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ที่๔ ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยขอสนับสนุนกำลังพลซ่อมเปลื่ยนรางน้ำฝนใหม่ทดแทนของเดิมที่ชำรุดผุพัง ทำให้ได้รับความเดือดร้อนน้ำฝนไหลเข้าท่วมขังภายในบ้านเนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน

๔. เมื่อวันที่ ๑๓มีนาคม๒๕๖๕ เวลา ๐๙๒๐ กปช.จต. โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจองหน่วย จำนวน ๓ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ และมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสาวสอน   ทือกระโทก อายุ ๗๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๐๗ บ้านมะค่า หมู่ที่๘ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๕. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๐๐ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล พร้อมกำลังพล จำนวน ๒ นาย เยี่ยมประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการ " หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน " เยี่ยมเยือนประชาชน จำนวน ๒ รายคือ

  ๑. นายปัจจิม เนาวรัตน์ อายุ ๗๖ ปี บ้านเลขที่ ๒๑/๑ หมู่ ๙ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดได้ทำการซักประวัติ จึงทราบว่าป่วยเป็นโรควัณโรค ทานยาเป็นประจำ รับยาที่ รพ.ตราด และได้มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ป่วย

 ๒. นางประโยชน์  ปิ่นสอน อายุ ๘๘ ปี บ้านเลขที่ ๒๓/๒ หมู่ ๖ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดได้ทำการซักประวัติจึงทราบว่าป่วยเป็นโรคไขมันในเส้นเลือดสูงและโรคเบาหวาน ทานยาเป็นประจำ รับยาที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมกลัด และ ได้มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ป่วย

๖. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐  กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓) จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนา จำนวน  ๑๐  นาย ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการที่ ๑๓๐๕  สถานีตำรวจภูธรบ้านท่าเลื่อน ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลกลัด และประชาชนจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมกลัด ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด และแนวปะการังธรรมชาติ โดยมี นางหฤทัย  อยู่เกื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด เป็นประธานกิจกรรม บริเวณหาดสะพานหิน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด