กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๔ ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน "

Release Date : 17-03-2022 11:00:14
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๔ ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน "

๑. เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๔ ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน " โดยเข้าเยี่ยม นางอังคณา  อรรถวิล อายุ ๕๔ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยหน่วยได้ดำเนินการ ตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ข้าวสาร เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๖/๑ หมู่ที่ ๖  ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๗ )  จัดกำลังพลจำนวน ๔ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยเข้าพูดคุยกับนางสาวกนกวรรณ กสิฤกษ์ ครูกลุ่มสาระฯ เพื่อรับทราบข้อมูลและปัญหา พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์สำหรับเด็ก เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ณ โรงเรียนวัดหนองคันทรง ๑๐๒ หมูที่ ๔ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓. เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๕ )จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยเข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน"  โดยได้เข้าเยี่ยมนายชัชวาล  ทองมี อายุ ๕๙ ปี ซึ่งเป็นผู้พิการไม่สามารถเดินได้และเป็นผู้ยากไร้  มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) ณ บ้านด่านใหม่  หมู่ที่๒  ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด

๔. เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒ ) จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาาวิกโยธินตราด ( กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด)  จัดกำลังพล จำนวน ๙ นาย ร่วมกับ นายเกรียงไกร  บุญเรืองนาม ผู้ใหญ่บ้านคลองขวาง  ฯ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ขุดร่องน้ำ เพื่อใช้ในการรองรับน้ำฝน และป้องกันน้ำท่วม ณ วัดคลองขวาง หมู่ ๖ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๗. เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( กองพันทหารปืนใหญ่ กองกำลังด้านจันทบุรี - ตราด) จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อน จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน" ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น แจกจ่าย ยาสามัญประจำบ้าน มอบข้าวสาร และผ้าห่มกันหนาว รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก่ นางมน เอี่ยวซู อายุ ๙๘ ปี มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ณ บ้านเลขที่ ๘๕ หมู่ ๑๓ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำหน่วย ทำการเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" โดยได้เข้าเยี่ยมเยียนครอบครัว นายพลยุทธ นามณรงค์ อายุ ๖๐ ปี โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดัน มอบยาสามัญประจำบ้าน และให้คำแนะนำการใช้ยาสามัญ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน  ณ บ้านเลขที่ ๑๐๕/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี