กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยสนับสนุนโรงพยาบาลขลุงฯ

Release Date : 19-03-2022 10:25:34
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยสนับสนุนโรงพยาบาลขลุงฯ

๑. เมื่อ ๑๗ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยสนับสนุนโรงพยาบาลขลุงฯ ในการซักประวัติให้กับประชาชนที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19)ณ โรงพยาบาลขลุง ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อ ๑๗ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน "  เข้าเยี่ยมนางประนอม  สุนทรวนิด อายุ ๗๒ ปี บ้านเลขที่๑๖/๑  หมู่ที่๓ ฯ มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) บ้านคลองสน หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๑๗ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" โดยเข้าเยี่ยมนางลันจวน เอิบสภาพ อายุ ๙๔ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๖๔/๓ หมู่ที่๕ ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๑๗ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของ เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น แนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว "โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางวิรัตน์    โหนแหยม อายุ ๕๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๖ บ้านวังไม้แดงใน หมูที่ ๖ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๕. เมื่อ ๑๗ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ  วัดป่าบุญล้อมวรคุณ หมู่ที่ ๑ ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๑๗ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  และผู้นำชุมชน จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน" ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน มอบข้าวสาร หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอร์  ให้แก่ ครอบครัว นาย สุริวงษ์  แพงศรี อายุ ๖๑ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๐๕/๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโป่งน้ำร้อน  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๗. เมื่อ ๑๗ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพลร่วมกับ ฉก.ตชด.จันทบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอสอยดาว ร่วมช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน นายเสมียน  นวลคำใส ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของกาชาดจังหวัดจันทบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บ้านเลขที่ ๑๑๒/๒  หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๑๗ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชป.ที่ ๑๑ ศปชด.กปช.จต.) แถวสนธิกำลังตรวจความพร้อมของกำลังพล เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเตรียมการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนรับมือภัยแล้งและอัคคีภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ที่ตั้งหน่วย บ้านสะตอนเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี