ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กปช.จต. จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ออกทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

Release Date : 19-03-2022 10:35:05
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กปช.จต. จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ออกทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

๑. เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กปช.จต. โดย หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( กองร้อย หน่วยเฉพาะกิจ ตำรวจตระเวนชายแดนจันทบุรี) จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ออกทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค จำนวน ๔ เที่ยว ( ปริมาณน้ำ จำนวน ๒๔,๐๐๐ ลิตร ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ บ.ตาเรือง หมู่ ๓  ต.ปะตง  อ.สอยดาว  จว.จันทบุรี

๒. เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( กองร้อย หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนจันทบุรี) ร่วมกับ พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี   สถานีตำรวจภูธรอำเภอสอยดาว และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ให้แก่ นาย เสมียน นวลคำไส ตามโครงการของกาชาดจังหวัดจันทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บ้านเลขที่ ๑๑๒/๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาแหลม ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๔ ฯ)  จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ  สถานีอนามัยคลองใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบล คลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๒ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยดำเนินการจัดกิจกรรม”หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มอบหน้ากากอนามัยให้แก่นางรัตนา เอื้อเอกทรัพย์  อายุ ๕๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘ หมู่ ๓  ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๕. เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑ ฯ ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ กองบัญชการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ร่วมกับ นายกำเนิด  อภิบาลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม ฯ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านของ นายสมศักดิ์  นำสิน ตามโครงการบ้านพอเพียง "สร้างบ้าน สร้างความสุข สร้างความมั่นคงพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างมีศักดิ์ศรีมียุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕ " ณ บ้านเลขที่ ๑๗๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๗. เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๗ ) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียนพูดคุยกับนางสาวกัญญารัตน์ โสมะณี ครูชำนาญการโรงเรียนวัดห้วงน้ำขาวฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลและรับทราบปัญหาเกี่ยวกับภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์สำหรับเด็ก เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ณ โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว หมู่ที่๔ ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๘. เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๔ ) จัดกำลังพลเข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพูดคุยกับนางสาวกฤตยา  โพธิ์เจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ฯ  เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนจากภัยต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้และเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ หมู่ที่ ๖ บ้านสีลำเทียน ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๙. เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ( ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑)  จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรม"รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา"โดยได้ทำการเก็บขยะและคัดแยกขยะโดยมุ่งเน้นขยะพลาสติกประเภทขวดน้ำดื่ม ในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณโดยรอบศาลเจ้าแม่เขาเกลือและเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี