กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่

Release Date : 24-03-2022 15:44:00
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ )  จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่

๑. เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ )  จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชนในพื้นที่ หมู่ ๒ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ฉก.นย.๑๘๒ ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านโขดทราย หมู่ ๓ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ฉก.นย.๑๘๒ ) จัดกำลังพลดำเนินการจัดกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" ณ บ้านหาดศาลเจ้า ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๔. เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านห้วงโสม หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดคลองนนทรี  บ้านด่านใหม่ หมู่ที่ ๒  ตำบลเกาะช้าง  อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี( ร้อย.ฉก.ตชด.จันทบุรี ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดเขาชวัง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๗. เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง หมู่ ๑ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี( พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี ) จัดกำลังพล ร่วมกับ ร้อย.ตชด.๑๑๔ และตำรวจภูธรอำเภอสอยดาว สนับสนุนการสร้างบ้านให้กับ นางสมหมาย  เซลรัมย์ ตามโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ กาชาดจังหวัดจันทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บ้านเลขที่ ๘๓/๔ หมู่ที่ ๑๓  ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๙. เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดเกวียนหัก ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี