กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"

Release Date : 26-03-2022 09:21:58
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"

๑. เมื่อ ๒๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" โดยเข้าเยี่ยม นายอุทัย  จ๊อดมา อายุ ๗๗ ปี ซึ่งเป็น ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยหน่วยได้ดำเนินการ ตรวจวัดความดัน มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๔ หมู่ที่ ๘  ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อ ๒๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" โดยเข้าเยี่ยม นายอุทัย  จ๊อดมา อายุ ๗๗ ปี ซึ่งเป็น ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยหน่วยได้ดำเนินการ ตรวจวัดความดัน มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๔ หมู่ที่ ๘  ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อ ๒๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" โดยเข้าเยี่ยมนายสมาน ทองปาน อายุ ๗๓ ปี ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตต่ำ และ นางวิไลวรรณ ทองปาน อายุ ๗๒ ปี ป่วยเป็นโรคหัวใจ,ความดันโลหิตสูง โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองและครอบครับ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๑๕๐/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๒๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต.( ฉก.นย.ตราด)  โดย น.อ.พงษ์ศักดิ์  ทองไสย ผบ.ฉก.นย.ตราด และกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ชค.ทพ.นย.๑ฯ  ชค.ทพ.นย.๓ฯ ฉก.นย.๑๘๒ ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนรวมถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป ณ พื้นที่ปลูกป่าชายเลน ชายหาดซอยท้องอ่าว หมู่ที่ ๖ บ้านร่วมสุข(บ้านท้องอ่าว)  ต.ไม้รูด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๒๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านโขดทราย หมู่ ๓ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๒๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นายร่วมกับหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชน  บูรณาการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ยากไร้ของ นาง เฉวียง จิตนุเคราะห์ ณ บ้านเลขที่ ๔๕ /๔ หมู่ ๕ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๒๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ นางธนัญญา นมสวรรค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ฯ จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลให้การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการดำรงชีพ ให้กับ นางสาวสมิด  งามวิเศษ อายุ ๗๒ ปี ณ บ้านเลขที่ ๔๕/๓ หมู่ ๔ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๒๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพลสนับสนุนในการสร้างบ้านพักอาศัยให้กับ นางสมหมาย  เซลรัมย์ ตามโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ของกาชาดจังหวัดจันทบุรี ณ บ้านเลขที่ ๘๓/๔  หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๙. เมื่อ ๒๕ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( มว.ลว.ไกล กจต.) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดเขาชวัง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี