กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อน จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน"

Release Date : 29-03-2022 09:32:55
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อน จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน"

๑. เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อน จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน" ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น แจกจ่าย ยาสามัญประจำบ้าน มอบข้าวสาร และผ้าห่มกันหนาว รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก่ นางวร เอี่ยวซู อายุ ๗๐ ปี วยเป็นโรคไขมันในเส้นเลือด ความดันโลหิตสูง และมีอาการปวดบริเวณหลัง ณ บ้านเลขที่ ๖๓ ม.๑๓ บ้านสามสิบ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

๒. เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยเข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" บ้านด่านใหม่ หมู่ที่๒ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด  โดยได้เข้าเยี่ยมนายฉลาด ขนรกุล  อายุ ๗๘ ปี และนางพยอม ขนรกุล อายุ ๘๓ ปีบ้านเลขที่ ๕ หมู่ที่ ๒ฯ ครอบครัวนี้มีสมาชิกจำนวน ๙ คน  มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๓. เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ดำเนินโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"ออกให้บริการจ่ายยาตามอาการพร้อมทั้งแนะนำมาตรการในการป้องกัน โควิด-๑๙ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ ๒ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลจากระบบสาธารณสุข

๔. เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล ๑๐ นาย ร่วมทำสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านโขดทราย หมู่ ๓ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๓๐๐ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลให้การสนับสนุน พัฒนาทำความสะอาด และเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์ เพื่อให้ดูสวยงามเป็นระเบียบ ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนคลองมะขาม บ้านคลองมะขาม หมู่ ๑ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๒๘ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ)  จัดกำลังพลร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสาวสมคิด ไพรสูตร อายุ ๕๙ ปี บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๒๘ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๒ ฯ)  จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมกับ นาย ธเนศ สายยศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ฯ ดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ นายชัยพิชิต คนดีมีคุณธรรม  อายุ ๗๙ ปี  บ้านเลขที่ ๓/๒ หมู่ ๑ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๒๘ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( มว.ลว.ไกล กจต.)  จัดกำลังพลร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านใหม่ และประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านใหม่ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี