กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๔) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"

Release Date : 30-03-2022 09:11:00
กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๔) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"

๑. เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๕ เวลา๐๙๓๐ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๔) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" โดยเข้าเยี่ยม นางวิภา รัตนาจารย์ อายุ ๗๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๕/๑ หมู่ที่๕ ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็น ซึ่งเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โดยหน่วยได้ดำเนินการ ตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๒. เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๕) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยเข้าพบปะเยี่ยมเยียนพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลเกาะช้างที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พักคอยชุมชน เทศบาลตำบลเกาะช้าง (CI) วัดคลองสน หมู่ที่๓  ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อรวบรวม ข้อมูล ข่าวสาร โดยได้มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

๓. เมื่อ ๒๙ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๙ นาย ร่วมกับ นายกำเนิด  อภิบาลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม ฯ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตร

๔. เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๕ เวลา๐๘๔๕ กปช.จต.โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๓) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จำนวน ๓ นายเข้าพบปะเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยได้เข้านมัสการและตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ท่านเจ้าอาวาสวัดพวาบน พระครูสังขลักษณ์ ภูริจิตโต อายุ ๖๘ ปี ณ วัดพวาบน บ้านมะค่า  หมู่ที่๘ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๖. เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑) จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย ร่วมกับพัฒนาชุมชนตำบลด่านชุมพล เข้าร่วมประมาณการรื้อถอนเพื่อดำเนินการปลูกสร้างบ้านให้นางสมคิด ไพรสูตร อายุ ๕๙ ปี ผู้พิการทางสายตา เลขที่ ๙๗ หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด