กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพส.๑๓๐๖ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนบูรณาการร่วมกับอำเภอเกาะกูด ส่วนราชการ ดำเนินการก่อสร้างห้องสุขากาชาดให้กับ นางเพียง สิงหนาท

Release Date : 31-03-2022 09:50:40
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพส.๑๓๐๖ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนบูรณาการร่วมกับอำเภอเกาะกูด ส่วนราชการ ดำเนินการก่อสร้างห้องสุขากาชาดให้กับ นางเพียง สิงหนาท

๑. เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพส.๑๓๐๖ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนบูรณาการร่วมกับอำเภอเกาะกูด ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้างห้องสุขากาชาดให้กับ นางเพียง สิงหนาท ซึ่งยังไม่มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะไว้ใช้ในครอบครัว ณ บ้านเลขที่ ๓๕ ม.๖ บ.อ่าวสลัด ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด

๒. เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า และทำความสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ซ่อม “วีลแชร์” จังหวัดตราด หมู่ที่ ๖ บ้านด่านเนินสูง ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อบต.ด่านชุมพล,และประชาชนในพื้นที่ ร่วมดำเนินการปรับปรุงสภาพบ้านพักอาศัยของ นางเฉวียง จิตนุเคราะห์ ใน"โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบาง มิติที่ ๒ ด้านความเป็นอยู่" ณ บ้านเลขที่ ๔๕/๔ หมู่ ๕ บ้านทับมะกอก ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานราชการ และ ประชาชนในพื้นที่ ปลูกป่าชายเลน ในโครงการ” กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณพื้นที่บ้านบางอิน หมู่ ๖ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอ คลองใหญ่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ให้มีความสะอาดเรียบร้อย เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล  แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วัดคลองตาคง และโรงเรียนวัดคลองตาคง ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๖. เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับไทร เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อน และ พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี  ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลเจ้าแม่เขาเกลือฯ เพื่อเตรียมสถานที่ในการจัดพิธีอัญเชิญรูปสลักพระพุทธฯและรูปสลักองค์เจ้าแม่เขาเกลือประดิษฐาน ณ มณฑปหลังใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน๒๕๖๕ ณ บริเวณศาลเจ้าแม่เขาเกลือ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี