กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

Release Date : 01-04-2022 09:55:20
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”

๑. เมื่อ ๓๑ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๓๑ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดเกษมสีมาราม (วัดหาดเล็ก) หมู่ ๔ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๓๑ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ให้การสนับสนุนซ่อมแซมบ้านพัก และมุงกระเบื้องหลังคา ให้กับนางสุพิน  วงศ์พินิจ อายุ ๕๓ ปี ณ บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ ๘ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๓๑ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับนางสาวธันยนันท์ ใจดี ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน หมู่ที่๑ ตำบลเนินทรายฯ ทำการตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๓๑ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑)จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่อำเภอขลุง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดกิจกรรม “พัฒนาย่านการค้าและตลาดชุมชน” โดยการฉีดน้ำ และทำความสะอาด ณ ตลาดสด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๖. เมื่อ ๓๑ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกให้บริการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น จ่ายยาตามอาการ พร้อมให้คำแนะนำมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” ให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นายโชติ  อ่อนปาน อายุ ๗๐ ปี และ นางพัน  อ่อนปาน อายุ ๗๒ ปี ณ บ้านเลขที่ ๒๕๙ หมู่ที่ ๒ บ้านปะอา ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๓๑ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน  ออกพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์ แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องอุปโภค บริโภค  สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามโครงการ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ให้กับ นางทองม้วน ศรีรองเดือน ณ บ้านเลขที่ ๓๖/๑๑ หมู่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๘. เมื่อ ๓๑ มี.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพลร่วมกับประชานในพื้นที่ ร่วมกันช่วยก่อสร้างบ้าน พักให้กับนางสมหมาย  เซลรัมย์ ตามโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ กาชาดจังหวัดจันทบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บ้านเลขที่ ๘๓/๔ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี