กปช.จต. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสาธารณะประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Release Date : 01-04-2022 20:41:39
กปช.จต. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสาธารณะประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑. เมื่อ ๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) โดย น.อ.ปรัชญา  หาญเทียม หน.ชค.ทพ.นย.๑ ฯ พร้อมกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ อบต.ด่านชุมพล ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสาธารณะประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สวนป่าชุมชน/ลานกีฬา บ้านทางกลาง หมู่ ๔ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๑๐ นาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสาธารณะประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดสะพานหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๑๐ นาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสาธารณะประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดคลองมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสาธารณะประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักสงฆ์อรุณราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพส.๑๓๐๑ฯ) สนับสนุนกำลังพลให้กับ โรงพยาบาลสอยดาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขนาน และ อสม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ณ วัดทุ่งขนาน บ.ทุ่งขนาน ม.๑ ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี

๖. เมื่อ ๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพส.๑๓๐๒ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ ชค.ทพ.นย.๔ฯ ชป.ที่ ๑๒ ฯ สภ.บ้านแปลง รพ.สต.หนองตาคง เทศบาลตำบลหนองตาคง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ จัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณลานหน้าเทศบาลตำบลหนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๗. เมื่อ ๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพส.๑๓๐๗ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมพัฒนาเพื่อสาธารณะประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดคลองจาก บ.คลองจาก ม.๘ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๘. เมื่อ ๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับคณะครู จัดกิจกรรมพัฒนาเพื่อสาธารณะประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพวา บ้านหนองมะค่า หมู่ที่๒  ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๙. เมื่อ ๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล จัดกิจกรรมพัฒนาเพื่อสาธารณะประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดเกวียนหัก ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๑๐. เมื่อ ๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.ทพ.นย. จัดกำลังพล จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เม.ย.๖๕ ณ พุทธสถานค่ายเทวาพิทักษ์ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๑๑. เมื่อ ๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ร้อย.ฉก.ตชด.) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรีและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบริเวณวัด  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดไทรงาม หมู่ ๖ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๑๒. เมื่อ ๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสะตอนฯ ชุดปฏิบัติการที่ ๑๑ ฯ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่ ณ วัดทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๑๓. เมื่อ ๑ เม.ย.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรมพัฒนาเพื่อสาธารณะประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง หมู่ ๑ ตำบลเทพนิมิต ฯ และ วัดมหาคงคาราม หมู่ ๔ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี